Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

367

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.

3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 13922/06-09-2016 αίτησης των κ.κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου, Σουρλά Ιωάννη & Τσαφατίνου Κατερίνας περί νομικής στήριξης.

5. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Κουπιών της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΤΚ Λαχίου & Βελανιδίων της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΤΚ Παπαδιανίκων (θέση Μπούρα) της ΔΕ Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας.

10. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).

11. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο φίλτρο αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης πόσιμου νερού αντλιοστασίου της ΤΚ Αγίου Νικολάου (περιοχή Βαλτάκι) της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.

12. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή αποζημιώσεως του κ. Στρογγύλη Ζαχαρία κατά του Δήμου Μονεμβασίας}.

13. Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 4/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.

14. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Ηλεκτροφωτισμός δημοτικής οδού έμπροσθεν Ι.Ν Αναλήψεως του Κυρίου στην θέση «Νερατζιώνα-Παναγίτσα» της ΤΚ Κάμπου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.

15. Καθορισμός όρων επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παροχής γευμάτων (catering) για την σίτιση των μαθητών της Μαθητικής εστίας .

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ