Προκήρυξη μιάς θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Μονεμβασίας με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4194/2013 " Κώδικας Δικηγόρων". Α. Ο δικηγόρος που...

Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων – Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων – Μολάων », προϋπολογισμού 3.314.999,99 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 συνέρχεται σε τριπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης  Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην εξομοιούμενη σε ζώνη Λιμένα «Πούντας» για την τοποθέτηση...

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην εξομοιούμενη σε ζώνη Λιμένα "Πούντας" για την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Απριλίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 30-4-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μεσών & λοιπών μηχανημάτων 2018

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μεσών & λοιπών μηχανημάτων 2018, προϋπολογισμού 44.094,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-3-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Μονεμβάσιας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Μονεμβάσιας. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Μονεμβάσιας στις 24...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κυλικείου Σπηλαίου Καστανέας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου Σπηλαίου Καστανέας που περιγράφεται παρακάτω: Iσόγειο κατάστημα (ΚΥΛΙΚΕΙΟ), έκτασης καθαρού ωφέλιμου χώρου 39,07 τ.μ. με W.C έκτασης 11,16 τ.μ., που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ της ομωνύμου τοπικής...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 28-2-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων», προϋπολογισμού  900.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας...

Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολη

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολης», προϋπολογισμού  2.600.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς (προμήθεια τροφίμων)

Έχοντας υπόψη: Α: τις διατάξεις: 1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και...

Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως 31-01-2018 Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων καθώς και του Προϋπολογισμού εξόδων για το χρονικό...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-1-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών», με προϋπολογισμό  χωρίς Φ.Π.Α 43.516,13€., Φ.Π.Α. 10.443,87€.  Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 53.960,00€   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του...

Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Νομικού Προσώπου για το χρονικό διάστημα 1-1-2017 έως 31-12-2017 Από το Ν.Π. του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017, με βάση...

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανάρτησης πινάκων, καβαλέτα, banner και φωτιστικά οροφής σε αίθουσα του...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε αίθουσα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της...

Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου 2018 της ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών σας στο Δήμο Μονεμβασίας

Σύμφωνα με απόφαση του Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στους Δήμους που τελούσαν στο άμεσο παρελθόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρατείνεται το χρονικό διάστημα ρύθμισης οφειλών. Ποιο συγκεκριμένα έως 28 Φεβρουαρίου 2018 μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών σας...

Απολογισμός – Ισολογισμός έτους 2016

  Δημοσιεύεται ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός έτους 2016 του Δήμου Μονεμβασίας. Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 342/2017 απόφασή του.