Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Μονεμβάσιας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Μονεμβάσιας. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Μονεμβάσιας στις 24...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κυλικείου Σπηλαίου Καστανέας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου Σπηλαίου Καστανέας που περιγράφεται παρακάτω: Iσόγειο κατάστημα (ΚΥΛΙΚΕΙΟ), έκτασης καθαρού ωφέλιμου χώρου 39,07 τ.μ. με W.C έκτασης 11,16 τ.μ., που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ της ομωνύμου τοπικής...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 28-2-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων», προϋπολογισμού  900.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας...

Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολη

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολης», προϋπολογισμού  2.600.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς (προμήθεια τροφίμων)

Έχοντας υπόψη: Α: τις διατάξεις: 1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και...

Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως 31-01-2018 Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων καθώς και του Προϋπολογισμού εξόδων για το χρονικό...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-1-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών», με προϋπολογισμό  χωρίς Φ.Π.Α 43.516,13€., Φ.Π.Α. 10.443,87€.  Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 53.960,00€   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του...

Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Νομικού Προσώπου για το χρονικό διάστημα 1-1-2017 έως 31-12-2017 Από το Ν.Π. του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017, με βάση...

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανάρτησης πινάκων, καβαλέτα, banner και φωτιστικά οροφής σε αίθουσα του...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε αίθουσα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της...

Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου 2018 της ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών σας στο Δήμο Μονεμβασίας

Σύμφωνα με απόφαση του Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στους Δήμους που τελούσαν στο άμεσο παρελθόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρατείνεται το χρονικό διάστημα ρύθμισης οφειλών. Ποιο συγκεκριμένα έως 28 Φεβρουαρίου 2018 μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών σας...

Απολογισμός – Ισολογισμός έτους 2016

  Δημοσιεύεται ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός έτους 2016 του Δήμου Μονεμβασίας. Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 342/2017 απόφασή του.

Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, προϋπολογισμού 68.151,52 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

  Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας. Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την 341/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επικυρώθηκε με την 11413/16-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο της Διευθύντριας του Γενικού Λυκείου Νεάπολης στις...

Ο Δήμος Μονεμβασίας μειώνει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Στην έκδοση Δελτίου Τύπου προχώρησε ο Δήμαρχος Μονεμβασίας με θέμα τη Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού αναφέροντας τα ακόλουθα: Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 23 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε τη μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος...

Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού  2.120.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 30-11-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...