Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2016

Το κληροδότημα ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα G. Kellis, η κληρονομία Δημητρίου Παπαπαύλου και Μαρίας Κ. Τσιγκούνη προβαίνουν στην ανάρτηση των Πινάκων Απολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2016. Η ανάρτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.2...

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής Μπράμου ΔΚ Μολάων

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής Μπράμου ΔΚ Μολάων» , με προϋπολογισμό  43.729,53 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: ...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Απριλίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 30-4-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ» , με προϋπολογισμό  42.258,06  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.)...

Πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης περιπτέρου στη Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση ακινήτου και συγκεκριμένα περιπτέρου (στεγασμένο κουβούκλιο με διαστάσεις 2,25 μέτρα μήκος χ 2,00 μέτρα πλάτος, συνολικής επιφάνειας 4,50 τετραγωνικών μέτρων , με περιμετρική...

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ» , με προϋπολογισμό  161.290,17  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από...

Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης  ανωδομής  εντός εξομοιούμενης  ζώνης  Λιμένα  Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό  99.193,54 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα...

Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό 1.411.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού 69.931,16 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...

Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016» , με προϋπολογισμό  564.516,13 ΕΥΡΩ (χωρίς...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-3-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Κατασκευή στηθαίου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ» , με προϋπολογισμό  12.096,77  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού...

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Τ.Κ. Ασωπού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Τ.Κ. Ασωπού, προϋπολογισμού 74.276,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...

Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας" Προϋπολογισμού 60.700,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) Θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 β)...

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μεσών & λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μεσών & λοιπών μηχανημάτων 2017, προϋπολογισμού 44.987,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...

Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού 69.931,16 ευρώ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 28-02-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό 1.411.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» , με προϋπολογισμό  12.903,12  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.)...

Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης», με προϋπολογισμό 234.728,43 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή...