Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού 69.931,16 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...

Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016» , με προϋπολογισμό  564.516,13 ΕΥΡΩ (χωρίς...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-3-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Κατασκευή στηθαίου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ» , με προϋπολογισμό  12.096,77  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού...

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Τ.Κ. Ασωπού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Τ.Κ. Ασωπού, προϋπολογισμού 74.276,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...

Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας" Προϋπολογισμού 60.700,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) Θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 β)...

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μεσών & λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μεσών & λοιπών μηχανημάτων 2017, προϋπολογισμού 44.987,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...

Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού 69.931,16 ευρώ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 28-02-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό 1.411.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» , με προϋπολογισμό  12.903,12  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.)...

Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης», με προϋπολογισμό 234.728,43 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-01-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Νομικού Προσώπου

Με την υπ' αριθ. 17557/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2017. Δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού εδώ.

Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου Μποζά

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία δια προφορικών προσφορών, η εκμίσθωση του δημοτικού περιπτέρου (στεγασμένου και περιβάλλοντος χώρου), για την εκμετάλλευσή του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα ως: Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και...

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας

Με την υπ' αριθ. 247354/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου για το έτος 2017. Δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού εδώ.

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Δημοσίευση ισολογισμών χρήσης έτους 2015

Ο Δήμος Μονεμβασίας και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού δημοσιοποιούν τους ισολογισμούς διαχειριστικής χρήσης έτους 2015. Δείτε τους στα παρακάτω αρχεία: Ισολογισμός Δήμου Ισολογισμός Ν.Π.

Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου » , με προϋπολογισμό 403.225,81 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη...

Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό 99.193,55 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού...