Επαναληπτικός διαγωνισμός ανάδειξης ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων μαθητών της Μαθητικής Εστίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών της Εστίας, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-9-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Καθορισμός διαδικασίας πληρωμής εισοδ. ενίσχυσης ορεινών & μειονεκτικών περιοχών

Ο Δήμος Μονεμβασίας σας ενημερώνει ότι με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 2/71338/0026/22-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ1Η-31Μ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών και την αριθ. 2/111270/0026/11-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓ6Η-ΞΓ0) ερμηνευτική εγκύκλιο της 26ης Δ/νσης...

Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων

Τα κληροδοτήματα της ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα G. Kellis και Δημητρίου Παπαπαύλου καθώς και το κληροδότημα της Τ.Κ. Πακίων Δ.Ε. Μολάων Θεοδώρου Μ. Κωστάκου, προβαίνουν στην ανάρτηση των Πινάκων Απολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2015. Η ανάρτηση πραγματοποιείται σύμφωνα...

Β’ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Μονεμβασίας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α' Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Μονεμβάσιας. Η Β' επαναληπτική Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29η...

Παρατείνεται κατά 6 μήνες η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων στη Δ.Ε. Μολάων

Υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδη οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες παρατείνεται η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, λόγω των πρόσφατων καταστροφών από φυσικά φαινόμενα. Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν, βάσει σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου...

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 327.943,20 ευρώ. Κριτήριο...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Αυγούστου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-8-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προβεί στην χορήγηση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) όπως ισχύει. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα...

Ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών της Μαθητικής...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών της Μαθητικής Εστίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής,...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουλίου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-7-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων» , με προϋπολογισμό  114.430,78  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουνίου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-5-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 29-2-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...