Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:30π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη. ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας/στη στο 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης». Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας με τα παρακάτω είκοσι δύο (22) θέματα προς συζήτηση: 1. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος. 2. «Περί...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί ψήφισης...

Συνεδρίαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 01:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με ένα θέμα προς συζήτηση: «Περί καθαριότητας σχολικών κτιρίων του Δήμου». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με ένα (1) στην ημερήσια διάταξη. Μόνο Θέμα: Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που...

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του Λιμενικού Ταμείου. ΘΕΜΑ 2ο: Περί καθορισμού είδους...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ»...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας με ένα θέμα προς συζήτηση: Περί ανάκλησης της αριθ. 76/2016 Α.Δ.Σ. περί σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας - ευπρεπισμού.

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 20η  Ιουλίου  2016, ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων: Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια  Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί  παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου  Μεταμόρφωσης. Περί παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ασωπού. Περί παραχώρησης χώρου του...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ 1ο :  Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες. ΘΕΜΑ 2ο : Ακύρωση μέρους της αριθ....

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα εννέα (19) θέματα στην ημερήσια διάταξη. 1. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη. ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ:    «Περί ψήφισης πιστώσεων». Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δεκαεπτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν ''πατώντας'' στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.