Άδειες Χρήσης και Εκτέλεσης Έργων αξιοποίησης των Υδάτων

17364

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ.140424/14-3-2017 (ΦΕΚ 814/Β) η οποία τροποποιεί προηγούμενες ΚΥΑ και ρυθμίζει θέματα αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.
Σύμφωνα μ’ αυτήν, όσοι κάνουν χρήση ύδατος από γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, ποτάμια, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης, καλούνται να υποβάλουν φάκελο αδειοδότησης χρήσης ύδατος.
Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Δήμο όπου υπάγεται η υδροληψία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ ΥΠ/5532/51-20-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/2014, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης που αναγράφουν, παρατείνεται η ισχύς τους μέχρι το τέλος του 2024.

Δείτε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΝ.

Διαδικασία υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων (πρόστιμα και παράβολα):

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ καθώς και τις τροποποιηθείσες,
• από 14-3-2017 και εφεξής, η κατάθεση φακέλου για άδεια χρήσης νερού γίνεται χωρίς να συνοδεύεται από αίτηση καταχώρησης στο Ε.Μ.Σ.Υ. (παρ. 3, άρθ. 8 της ΚΥΑ 145026/2014/ΦΕΚ 31Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• υποχρέωση αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ υφίσταται μόνο για τα ανενεργά σημεία υδροληψίας (παρ. 3, άρθ. 8 της ΚΥΑ 145026/2014/ΦΕΚ 31 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• από 14-3-2017 τα πρόστιμα διαφοροποιούνται από 150 € έως και 5.000 € ανάλογα την περίπτωση (σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 146896/2014 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 140424/2017).
Για τις αιτήσεις άδειας χρήσης νερού που κατατίθενται από 14-3-2017 και μετά, για να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης, εκτός από την καταβολή προστίμου είναι απαραίτητα και αποδεικτικά παλαιότητας της υδροληψίας (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 της ΚΥΑ146896/2014 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 140424/2017) .
Το πρόστιμο καταβάλλεται με την αιτιολογία «Εκπρόθεσμη Αίτηση ΕΜΣΥ» μόνο για ανενεργά σημεία υδροληψίας ή «Εκπρόθεσμη Αίτηση Χρήσης Νερού» ή «Εκπρόθεσμες Αιτήσεις ΕΜΣΥ και Χρήσης Νερού»:
• είτε στη Δημόσια Οικονομική Εφορία ( Δ.Ο.Υ.), στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517,
• είτε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος στο λογαριασμό IBAN GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338, που τηρεί το Πράσινο Ταμείο.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στο Δήμο που ανήκει η υδροληψία τα παραστατικά εξόφλησης των αντίστοιχων παραβόλων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
Παρακάτω, είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα έντυπα σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης έργου καθώς και αδειοδότησης υδροληψιών:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΣ (ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔ. ΔΙΑΧ. ΤΟΥ Υ.Δ. EL03

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠ. ΥΔΑΤ. ΠΟΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΣΥ (ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΜΣΥ (ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ)

Επίσης διατίθενται τα έντυπα για τροποποιητικές αιτήσεις:

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (1ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ)