Έγκριση εκπόνησης μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μονεμβασίας

1039

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά (ΦΕΚ Β’ 6046 20.12.2021), η ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων  «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»  μετά από σχετικό αίτημα, τον Ιούλιο του 2020.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η εκπόνηση της μελέτης Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου  Μονεμβασίας το οποίο περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Ζάρακα, Μονεμβασίας, Ασωπού, Βοιών και Μολάων.

          Η προκήρυξη των μελετών του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» θα πραγματοποιηθεί άμεσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που αποτελεί την αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι αυστηρά ο Ιούνιος 2025.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ουσιαστικά μετεξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων/ΓΠΣ και των Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης/ΣΧΟΑΠ), θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, θα ορίζουν τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα καθορίζουν και θα χαρακτηρίζουν το οδικό και γενικώς τα μεταφορικά δίκτυα. Επίσης, θα περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Τα τελικά κείμενα θα συνοδεύονται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και θα εγκρίνονται μέσω Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να τύχουν προδικαστικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ένταξη της σχετικής μελέτης σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου, ήταν μια στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να ισχύουν από κοινού οι ίδιες προϋποθέσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση χρόνιων και κρίσιμων χωρικών προβλημάτων.

Δελτίο Τύπου