Έγκριση και δημοσιοποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας

360

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ΄αριθ. 114/21 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 237699/π.ε 2021/27-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2022.