Έκδοση οριστικών πινάκων για την πρόσληψη συνολικά είκοσι εννέα (29) ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μονεμβασίας

885

Εκδόθηκαν οι οριστικοί Πίνακες σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.  πρωτ. 9497/21-7-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες:

Συνολική ονομαστική κατάσταση υποψηφίων.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων μερικής απασχόλησης.

Πίνακας επιλογής προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης.

Πίνακας αποκλεισθέντων.