Έκδοση Οριστικών πινάκων για την πρόσληψη συνολικά εικοσιοκτώ (28) ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μονεμβασίας

634

Εκδόθηκαν οι οριστικοί Πίνακες σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.  πρωτ. 10779/10-8-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.

Οι προσληπτέοι θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου ίσης με το διδακτικό έτος.

Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, ήτοι το Δήμο Μονεμβασίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Δήμο Μονεμβασίας. ΕΙΔΙΚΑ για την απόδειξη εμπειρίας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία Σχολική Επιτροπή όπου και απασχολήθηκαν.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης, βάσει της νέας κατάταξης.

Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για την αιτία αυτή (σχετική η αρ. πρωτ. 55472/23-7-2021ΚΥΑ – ΦΕΚ 3352/τ.Β΄ /26-7-2021).

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες

Συνολική ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων πλήρους απασχόλησης

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων μερικής απασχόλησης

Πίνακας επιλογής προσωπικού πλήρους απασχόλησης

Πίνακας επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης

Πίνακας αποκλεισθέντων