Έκδοση προσωρινών πινάκων για την πρόσληψη συνολικά είκοσι εννέα (29) ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μονεμβασίας

782

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.  πρωτ. 9497/21-7-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από τις 11-12/8/2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr

Ακολουθούν οι σχετικοί (προσωρινοί) πίνακες:

Πρ. Πίνακας συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων.

Πρ. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων πλήρους απασχόλησης.

Πρ. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων μερικής απασχόλησης.

Πρ. Πίνακας επιλογής προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

Πρ. Πίνακας επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης.

Πρ. Πίνακας αποκλεισθέντων.