Έκδοση Προσωρινών πινάκων για την πρόσληψη συνολικά εικοσιοκτώ (28) ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μονεμβασίας

477

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.  πρωτ. 10779/10-8-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από τις 23-24/8/2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr

 Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες

Συνολική ονομαστική κατάσταση υποψηφίων.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων μερικής απασχόλησης.

Πίνακας επιλογής προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης.

Πίνακας αποκλεισθέντων

Πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ