Αίτηση αναστολής εκτέλεσης Περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων

1503

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΒΡΥΣΑΚΙΑ – ΚΡΑΝΙ» ΚΑΙ «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ».


Κατατέθηκε στις 9 Ιουνίου 2023 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αρ. καταθ. ΕΔ112/09.06.2023), μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου, η αίτηση αναστολής εκτέλεσης με αίτημα προσωρινής διαταγής, προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως έχει τροποποιηθεί) και της έγκρισης της Υπουργού Πολιτισμού και να μην ξεκινήσουν οι εργασίες για την εγκατάσταση δύο αιολικών πάρκων στις θέσεις “Βρυσάκια – Κράνι” και “Λυκογκρεμός” στην Δημοτική Ενότητα Βοιών.

Κατά των ίδιων πράξεων έχει ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ