Αιτήσεις για τη δράση 3.1 Μελισσοκομικού προγράμματος έτους 2020 ”Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων”

1730

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε συνέχεια της αριθμ.137/102856/14-4-2020(ΦΕΚ:1576/Β/24-4-2020) απόφασης του ΥΠΑΑΤ ανακοινώνονται τα ακόλουθα, που αφορούν  τους μελισσοκόμους  που δραστηριοποιούνται  στην περιοχή ευθύνης της:

1.Ξεκίνησε  η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δράση  3.1΄΄Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση  των μετακινήσεων  για το έτος 2020΄΄(Αντικατάσταση κυψελών).

Η αίτηση υποβάλλεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Β.Δεκάζου 5, Τρίπολη) σε πρωτότυπη-έντυπη μορφή ή διαβιβάζεται σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου(σκαναρισμένου αντιγράφου),  το αργότερο  μέχρι την 14/5/2020

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής  υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού  καθώς και  υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στην οποία δηλώνει:

α)πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 2 της αριθμ.137/102856/14-4-2020 (ΦΕΚ:1576/Β/24-4-2020)  απόφασης ΥΠΑΑΤ.

β)αποδέχεται τους όρους και τις προυποθέσεις υλοποίησης της δράσης όπως καθορίζονται από την απόφαση ΥΠΑΑΤ.

γ)αποδέχεται και θα διευκολύνει την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτοπίων ελέγχων που θα του ζητηθούν.

δ)δεν έχει υποβάλλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Κοινοτικό ή Εθνικό πρόγραμμα ενίσχυσης.

ε)θα διατηρήσει τις κυψέλες αντικατάστασης  για χρονικό διάστημα  τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους  και θα τις επιδεκνύουν στις εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές αρχές όποτε αυτό ζητηθεί.

στ)τα μέλη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στη δράση ως μεμονωμένοι παραγωγοί.

2.Δικαιούχοι της δράσης είναι:

 Μελισσοκόμοι οι οποίοι διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση τουλάχιστον είκοσι (20) κυψελών, διαθέτουν  θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο εν ισχύ και έχουν υποβάλλει αίτηση  διαχείμασης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό βιβλιάριο από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

3.Παραστατικά πραγματοποίησης της δαπάνης

Οι δικαιούχοι καταθέτουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου  μέχρι τις 20  Μαϊου 2020 πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ) εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ & Σ από την 1η Αυγούστου 2019 μέχρι και την 20η Μαΐου  2020 συνοδευόμενα με τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις  όπου απαιτείται. Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν εξοφληθεί δεν απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης.

Ενισχύεται η δαπάνη  για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης(καινούργιων πλήρων κυψελών) σε ποσοστό μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης

Οι κυψέλες  αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται  στο πλαίσιο της δράσης 3.1  θα αναγράφουν σε εμφανές σημείο με αναπόσπαστο η/και ανεξίτηλο τρόπο Καν.1308/13-2020.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας στα τηλ. 273136321 και 2731363324 και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου στο τηλ. 2710243352.

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ