Αιτήσεις για τη δράση 3.2 έτους 2020 ”Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας”

1554

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε συνέχεια της αριθμ.138/102859/14-4-2020(ΦΕΚ:1622/Β/28-4-2020) απόφασης του ΥΠΑΑΤ ανακοινώνονται τα ακόλουθα, που αφορούν  τους μελισσοκόμους  που δραστηριοποιούνται  στην περιοχή ευθύνης της:

1.Ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δράση  3.2 ΄΄Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας  για το έτος 2020΄΄

Η αίτηση-δήλωση συμμετοχής στη δράση   υποβάλλεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Β.Δεκάζου 5, Τρίπολη) σε πρωτότυπη-έντυπη μορφή ή διαβιβάζεται σε μορφή σαρωμένου ψηφιακού φωτοαντιγράφου(σκαναρισμένου αντιγράφου),συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση(Υπόδειγμα 3) με κείμενο που μνημονεύεται  στο άρθρο 3 παρ.9 της αριθμ.138/102859/14-4-2020(ΦΕΚ:1622/Β/28-4-2020) απόφασης ΥΠΑΑΤ το αργότερο  μέχρι την 18η Μαίου 2020.

 2.Δικαιούχοι της δράσης είναι:

  • Φυσικά πρόσωπα,  κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση  με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες» και εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. i) «επαγγελματίες αγρότες» οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 000 ευρώ
  2. ii) «επαγγελματίες αγρότες» οι οποίοι υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών ή/και  εγγράφηκαν  ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα  για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση

iii)συνταξιούχοι ΟΓΑ οι οποίοι δηλώνουν  τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000 ευρώ

  • Νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες» τα οποία δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής 8.000ευρώ και απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη δράση ως μεμονωμένοι αγρότες

 3.Δικαιολογητικά  επιλεξιμότητας

  • Βεβαίωση εγγραφής του φυσικού προσώπου ή των μελών του νομικού προσώπου στο Μητώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης
  • Φωτ/φο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΟΓΑ καθώς και της σελίδας θεώρησης από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο είναι σε ισχύ
  • Αντίγραφο της πιο προσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού (εκκαθαριστικού) του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου
  • Αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν κατά περίπτωση ότι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και  εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα  για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ετών από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση
  • Φωτ/φο άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ
  • Ευκρινές φωτ/φο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

Τα νομικά πρόσωπα  υποβάλλουν επιπλέον καταστατικό νομίμου εκπροσώπου

4.Παραστατικά υλοποίησης της δράσης

Τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης είναι κατά περίπτωση Δελτία αποστολής εκδοθέντα σύμφωνα με τον ΚΦΒΣ και αποκόμματα διοδίων (στη περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΙΧ), φορτωτικές ή εισιτήρια πλοίου

Τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και τα παραστατικα υλοποίησης της δράσης υποβάλλονται συνοδευόμενα με αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου το αργότερο μέχρι την  20η  Ιουνίου 2020

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης  από τον συνήθη μόνιμο τόπο εγκατάστασης την έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης  σέ άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές μετακινήσεις, σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση 50χλμ για τουλάχιστον του  40% των κατεχόμενων κυψελών σε μία ή περισσότερες μετακινήσεις

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας στα τηλ.273136321(κ.Αποστολάκου) και 2731363324 κ.Μαυρίδης και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου στο τηλ.2710243352.

ΑΙΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΑΙΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Ο.Κ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ