Ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών της Μαθητικής Εστίας

969

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών της Μαθητικής Εστίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 34.392,64 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνονται ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, στον κύκλο εργασιών των οποίων εμπεριέχεται η παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) και είναι εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους Λακωνίας στις 30-8-2016 Τρίτη και ώρα 10:00 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα από 12/09/2016 έως 15/06/2017.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η παράδοση των παρασκευασμένων φαγητών και το σερβίρισμά τους θα γίνεται καθημερινά σε συγκεκριμένες ώρες στην τραπεζαρία της Μαθητικής Εστίας στους Μολάους Λακωνίας, όπως προσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισμού.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα παραδίδονται ή αποστέλλονται με δαπάνες τους στους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεως, ως την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 15:00.

Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα και με πλήρη πρόσβαση, στην παρούσα ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασιάς (http://www.monemvasia.gov.gr)

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Μιχάλης Λιβανός – τηλ: 2732 360 542-572 Fax: 2732 360 556 – Δήμος Μονεμβασίας Γραφείο προμηθειών Μολάοι ΤΚ 230 52.