Ανάρτηση αρχείων & εγγράφων

4991

Νόμοι – Φ.Ε.Κ. (Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)

NameSizeHits
NameSizeHits
N.3852-10 "Καλλικράτης" / Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης863.1 KiB249
N.3861-10 "Διαύγεια" / Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις96.1 KiB326
N.4412-16 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)30.0 MiB445
Ν.3463-06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων712.4 KiB95
Ν.3669-08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων7.1 MiB74

 

Εγκύκλιοι

NameSizeHits
NameSizeHits
13725-0092-26.1.11 Υπουργείου Οικονομικών (οδηγίες για το ασφαλιστικό)2.4 MiB50
45-10 ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Οικονομική διοίκηση & διαχείριση Δήμων, από εφαρμογή των διατ Ν.3852.2010194.6 KiB61
48614-10 ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών απ ανάθεσης και πρόχειρο διαγωνισμό43.3 KiB75
5267-11 Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των Δήμων, Περιφερειών, ΝΠΔΔ και ιδρυμάτων αυτών115.8 KiB246
58289-10 ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών απ ανάθεσης και πρόχειρο διαγωνισμό55.5 KiB101
59-10 ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτη240.0 KiB85
61-10 ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1η Ιανουαρίου139.2 KiB147
62-10ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Καταστατική θέση αιρετών120.8 KiB285
62920-10 ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με το Ν.388645.4 KiB46
ΔΙΣΚΠΟΦ.2οικ.26792-10 ΥΠ ΕΣ Α Η Δ Ανταπόκριση υπαλλήλων σε κλήσεις πολιτών82.0 KiB230