Ανάρτηση αρχείων & εγγράφων

687
Νόμοι – Φ.Ε.Κ.
Ν.3852/10 “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”

N.3861/10 “ενίσχυση της διαφάνειας”

N.3463/06 “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”

Ν.3669/08 “Κώδικας Δημοσίων Έργων”

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
45/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Οικονομική διοίκηση & διαχείριση Δήμων, από εφαρμογή των διατ. Ν.3852.2010

59/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτη

60/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας

61/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.Πρόσθετες αρμοδιότητες από τους δήμους από την 1/1/2011 του “Προγράμματος Καλλικράτης”

62/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Καταστατική θέση αιρετών

48614/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών με απευθείας ανάθεση & πρόχειρου διαγωνισμού ΟΤΑ

58289/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Οδηγίες απροσαρμογής χρηματικών ποσών με απευθείας ανάθεση και πρόχειρου διαγωνισμου ΟΤΑ

62920/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με το Ν.3886

5267/11 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των Δήμων, Περιφερειών, ΝΠΔΔ και ιδρυμάτων αυτών

ΔΙΣΚΠΟΦ.2οικ.26792-10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.  Ανταπόκριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές
κλήσεις πολιτών-Ανάρτηση στο διαδίκτυο επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών

13725-0092/26.1.11 (Υπουργείου Οικονομικών) Οδηγίες για το ασφαλιστικό