Ανάρτηση πινάκων της υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2021/11860/31-8-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας.

770

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 οι πίνακες που αφορούν υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2021/11860/31-8-2021 ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη  την πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για οκτώ (8) μήνες.

Ακολουθούν οι πίνακες:

Ονομαστική κατάσταση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Ονομαστική κατάσταση ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου

Ονομαστική κατάσταση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Πίνακας Αποκλεισθέντων ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου

Πίνακας Αποκλεισθέντων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Πίνακας Αποκλεισθέντων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Πίνακας Κατάταξης ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου

Πίνακας Κατάταξης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Πίνακας Επιλογής ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου

Πίνακας Επιλογής ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Πίνακας Επιλογής ΥΕ Εργατών Καθαριότητας