Ανάρτηση πινάκων της υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2021/ 11349/19-8-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας

256

Αναρτήθηκαν οι πίνακες που αφορούν υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2021/ 11349/19-8-2021 ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη  ενός (1) ΔΕ ΧΜΕ (Χειριστής Μηχανημάτων Έργου) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Ακολουθούν οι πίνακες:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ