Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της υπ΄αρ. ΣΟΧ3/2020/11372/28-9-2020 ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη δυο (2) ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας (Νηπιαγωγείο Παπαδιανίκων και Δημοτικό σχολείο Παπαδιανίκων)

195

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 οι προσωρινοί πίνακες που αφορούν την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Παπαδιανίκων και το Δημοτικό Σχολείο Παπαδιανίκων) , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (3 ώρες/ημέρα) για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς,  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΡ. ΑΠΑΣΧΟΛ. Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ