Ανακοίνωση για κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων Κοιν. Ελαίας

275

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι με την  134/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελαίας και οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας»

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/31-3-2011) αναρτούνται τα διαγράμματα δικτύου κοινοχρήστων χώρων των οικισμών Ελαίας Δήμου Μονεμβασίας.

Τα εν λόγω διαγράμματα θα βρίσκονται αναρτημένα:

  • Στο Δημαρχείο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος), Μολάοι
  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου μας, εντός 20 ημερών από την τελευταία ανακοίνωση στον τύπο.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Π1

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Π2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ