Ανακοίνωση για πρόσληψη δύο καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων

906

Ο Δήμος Μονεμβασίας θα προσλάβει δύο (2) ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Παπαδιανίκων και το Δημοτικό Σχολείο Παπαδιανίκων), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (3 ώρες/ημέρα) για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ηλεκτρονικά από  29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: bkolliakou@monemvasia.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. ΣΟΧ3/2020/11372/28-9-2020 Ανακοίνωση.

 Ακολουθεί η ανακοίνωση,

η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

και το παράρτημα της ανακοίνωσης