Ανακοίνωση για πρόσληψη καθαριστή/στριας στο Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας

481

Ο Δήμος Μονεμβασίας θα προσλάβει μία (1) ΥΕ Καθαριστή-στρια σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας) , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (3 ώρες/ημέρα) για χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ηλεκτρονικά από 17 -19 Φεβρουαρίου 2021 στην ακόλουθη διεύθυνση: bkolliakou@monemvasia.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. πρωτ. 1893/16-02-2021 ανακοίνωση.

 Ακολουθεί η ανακοίνωση, η αίτηση υπεύθυνη δήλωση και το παράρτημα της ανακοίνωσης όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ανακοίνωση

Αίτηση υπεύθυνη δήλωση

Παράρτημα της ανακοίνωσης