Ανακοίνωση για πρόσληψη νοσηλευτή/τριας από την Κ.Ε.ΠΕ.Δ.Μ.

556

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ] έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του Ν. 4820/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ,την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» [Α’ 130],
  2. Την αριθμ 370/23-08-2021 απόφαση περί επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων στη νοσηλεύτρια της δομής Νο2 του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι από 16-08-2021

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ να  προσλάβει  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 207 του ανωτέρω νόμου  ένα άτομο  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με αντίστοιχα προσόντα, κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα της τεθείσης σε αναστολή εργασίας ήτοι ΔΕ Νοσηλευτή/τριας    διάρκειας τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τριών ακόμη μηνών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου  και άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Προσκόμιση:

αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,
αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,λόγω covid-19 στο email: info@keppedm.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 21/09/2021

Δείτε την ανακοίνωση.