Ανακοίνωση για πρόσληψη παγιδοθετών και εργατών αποθήκης για την δακοκτονία έτους 2022

66

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοινώνει για την Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την εργασία παγιδοθετών (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών) και τεσσάρων (4) ατόμων για την εργασία εργατών αποθήκης (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών ).

Η απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2022 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού -Τμήμα
Προσωπικού και Μισθοδοσίας (τηλ.επικοινωνίας 2731363188 -2731063190)

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας
στο κατάστημα της υπηρεσίας (Διοικητήριο-Σπάρτη) ήτοι 12 Απριλίου 2022 και
λήγει την 18 Απριλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Ο.Κ.