Ανακοίνωση για τα προνοιακά επιδόματα

1390

Με τις διατάξεις της αρ. Δ12Α/γ.π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) ΚΥΑ από 1/1/2019 ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και απονομής διατροφικού επιδόματος.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση και απονομή παροχών και επιδομάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αφορούν :

αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων και απονομή διατροφικού επιδόματος.

αιτήσεις που αφορούν σε παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών για όσους έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου (έχουν ενημερωθεί για τη λήξη της από τους Δήμους).

αιτήσεις που αφορούν σε δικαιούχους οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

Οι κάτοικοι του Δήμου Μονεμβασίας μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μονεμβασίας (αρμόδια υπάλληλος Τζάκα Ελένη, πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323-60570), στο Κέντρο Κοινότητας Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 93 (τηλέφωνα επικοινωνίας 27313-61240, 241, 242), όπως επίσης και από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται :

α) επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.

β) επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)

γ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

δ) οι αλλοδαποί, εκτός των ανωτέρω, προσκομίζουν άδεια διαμονής

ε) αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών αναπήρων τέκνων κλπ) πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

στ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ανάλογα την κατηγορία του επιδόματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ