Ανακοίνωση ΚΕΠΠΕΔΜ για συμβάσεις έργου στο ΚΔΑΠ ΜEA

471

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ] ανακοινώνει την εκ νέου πρόθεσή της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ –ΜΕΑ της με αντικείμενο μουσικοθεραπεία- και την ειδική αγωγή στη γυμναστική.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν [2] άτομα ειδικότητας:

Μουσικοθεραπευτής/τρια και Γυμναστής/τρια ειδικής αγωγής για όλη τη σχολική χρονιά 2020-2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) για τον/την Μουσικοθεραπευτή/τρια: Πτυχίο Αρμονία και Μουσικοθεραπείας και

β) για τον/την Γυμναστή/τρια Ειδικής Αγωγής: Πτυχίο ΑΕΙ Γυμναστή με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
• Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αμοιβή εκάστης σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 8.500,00€ για όλη τη σχολική χρονιά με απασχόλησης 20 ωρών την εβδομάδα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keppedm.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας,  υπόψη κου Θ. Κωστάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/12/2020  έως και  21/12/2020.