Ανακοίνωση ΚΕΠΠΕΔΜ για συμβάσεις έργου στο ΚΔΑΠ Μολάων

669

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ] ανακοινώνει την πρόθεσή της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ ΜΟΛΑΩΝ της με αντικείμενο την Αγιογραφία- Ζωγραφική και την Κοινωνιολογία.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν [2] άτομα ειδικότητας:

Αγιογράφου- Ζωγράφου
για 10 μήνες

Κοινωνιολόγου
για 10 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) για τον/την αγιογράφο – ζωγράφο: Πτυχίο ή τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων (ΚΔΑΠ) και

β) για τον/την Κοινωνιολόγο: Πτυχίο ΑΕΙ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Εργοδότη και Ασφαλιστικού φορέα
• Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αμοιβή εκάστης σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 6.600,00 € και για τους 10 μήνες με απασχόλησης 12 ωρών την εβδομάδα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πλατεία Ηρώων 4, Νεάπολη Λακωνίας, ΤΚ 23053

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/09/2020 έως και 25/09/2020.