Ανακοίνωση – πρόσκληση για βελτίωση θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου

308

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μονεμβασίας (Νεάπολης, Μολάων, Μονεμβασίας) και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μονεμβασίας που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μονεμβασίας από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Η διενέργεια των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί από την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Απ. Δημάρχου 240/2022)

Ως κενές θέσεις νοούνται οι κενές θέσεις της λαϊκής αγοράς που δεν καταλαμβάνονται από πωλητές, αλλά και αυτές για τις οποίες οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για βελτίωση.

Η αίτηση χορηγείται είτε από τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Δημαρχείο Μολάων), είτε από τα κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα, είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου: https://monemvasia.gov.gr

Η αίτηση θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email geo@monemvasia.gr υπογεγραμμένη, και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση (υποχρεωτικό).

β)  Αντίγραφο παλαιάς αδείας ως τεκμήριο της παλαιότητας.

γ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

δ) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Μονεμβασίας [άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 (114/Α΄)] (υποχρεωτικό).

ε) Ενημερότητα του άρθ. 12 του Ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα).

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ.
  2. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάση των διατάξεων της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «…Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την Επιτροπή, με κριτήρια ως εξής:

γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας,

γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.».

  1. Σε χώρο και ημερομηνία που θα ορίσει η Υπηρεσία όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους). Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
  2. Η διαδικασία της Βελτίωσης θέσης είναι δυνητική.  Όποιος πωλητής δεν αιτηθεί «Βελτίωση Θέσης» θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του με απόδοση θέσης από την Επιτροπή η οποία θα συντάξει σχετικό πίνακα καταγραφής των τοποθετημένων πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μονεμβασίας, στο Δημαρχείο Μολάων, στα τηλέφωνα 2732360 -525,-541, -576.

Αίτηση για βελτίωση θέσης

Ανακοίνωση

Επιτροπή ελέγχου διαδικασίας