Ανακοίνωση πρόσληψης εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

383

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) ανακοινώνει την πρόθεσή της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών
Α] ΤΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με αντικείμενο την εκπαίδευση στην ειδική αγωγή
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν [1] άτομα ειδικότητας:

Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας για 7 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή άδεια αντίστοιχης ειδικότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Εργοδότη και Ασφαλιστικού φορέα
• Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εγγραφή στο επιμελητήριο

Η αμοιβή εκάστης σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 5.600,00€ και για τους 7 μήνες με απασχόλησης 20 ωρών την εβδομάδα
Θα προηγηθούν άτομα με εμπειρία στην ειδική αγωγή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πλατεία Ηρώων 4, Νεάπολη Λακωνίας, ΤΚ 23053

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02/01/2020 έως και 07/01/2020.

Δείτε την ανακοίνωση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.