Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου

572

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ]

έχοντας υπόψη:

  1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
  2. την υπ’ αριθ. 19/2022. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου [ΑΔΑ: Ψ1Σ1ΟΚ6Α-Υ1Σ]
  3. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της ΕΕΤΑΑ  στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  και ειδικότερα α] για τη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και β]ΚΔΑΠ Μολάων  για την σχολική χρονιά 2022-2023
  4. Την Σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

 Ανακοινώνει

 Την πρόθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ να συνάψει συμβάσεις  μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών

Α. Για το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν  τρία [3] άτομα ειδικότητας:

μια σύμβαση με γυμναστή/στρια  κατά προτίμηση ειδικής αγωγής , μια σύμβαση Νοσηλευτή/τριας και μια σύμβαση  με μουσικό   για την  μουσικοθεραπεία  για όλη τη σχολική χρονιά 2022-2023  

Β.Για το ΚΔΑΠ των Μολάων

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν  δύο [2] άτομα ειδικότητας:

Μία σύμβαση με αγιογράφο- ζωγράφο και μια σύμβαση με μουσικό για την  δημιουργική απασχόληση των παιδιών για όλη τη σχολική χρονιά 2022-2023

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α] Για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ : 1. για τον/την Γυμναστή/τρια  Ειδικής Αγωγής Πτυχίο ΑΕΙ  Γυμναστή με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή ή παρακολούθηση σεμιναρίων ειδικής αγωγής ή και ανάλογη εμπειρία

  1. Για τον Νοσηλευτή/τρια πτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ελλείψει ΑΕΙ ΔΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος και

3.για τον/την Μουσικοθεραπευτή/τρια Πτυχίο Αρμονίας και Μουσικοθεραπείας  ή πτυχίο αρμονίας και βεβαίωση για την ειδική αγωγή ή απλό πτυχίο αρμονίας.

 

Β] Για το ΚΔΑΠ ΜΟΛΑΩΝ

Α] για τον/την αγιογράφο – ζωγράφο Πτυχίο ή τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων (ΚΔΑΠ) και

Β]για τον/την Μουσικό Πτυχίο Αρμονίας

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
  • Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • ΑΙΤΗΣΗ

 

Η αμοιβή εκάστης σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 8.500,00€ για όλη τη σχολική χρονιά με απασχόλησης 20 ωρών την εβδομάδα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε   ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keppedm.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας,  υπόψη κου Θ. Κωστάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).   

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/09/2022  έως και  20/09/2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ