Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό Βοιών διάρκειας δύο (2) μηνών.

255

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας και συγκεκριμένα για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης:

  • Ενός (1) Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων και ελλείψει αυτού Δ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων
  • Ενός (1) Υ.Ε. Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλ. από : 9 Μαΐου 2022 μέχρι 13 Μαϊου 2022 από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2732 360 586 κα Αντωνοπούλου Ιωάννα).

Περισσότερη πληροφόρηση στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.