Ανακοίνωση ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

640

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για δύο (2) ΔΕ Οδηγούς απορριμματοφόρων και δύο (2) Εργάτες ΥΕ Καθαριότητας.
Η διάρκεια των συμβάσεων είναι για τέσσερις (4) μήνες.
Η προθεσία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 9 Ιουλίου 2018.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κολλιάκου Παναγιώτα τηλ. 2732360524

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.