Ανακοίνωση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. για πρόσληψη τεσσάρων ατόμων

451

Η Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ύστερα από την υπ’ αριθ 8/2021 απόφαση του Δ.Σ  η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ 89746/07-06-2021 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου για την   κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη συνολικά  τεσσάρων [4] ατόμων ήτοι δύο [2] συνοδών επισκεπτών σπηλαίου ΔΕ  και δύο [2] συνοδών επισκεπτών  Ναυτικού Μουσείου και Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου ΔΕ

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης του προγράμματος και ειδικότερα της λειτουργίας  τόσο του Σπηλαίου Καστανέας όσο  και του  Ναυτικού Μουσείου στη Νεάπολη και του Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου  την καλοκαιρινή περίοδο  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών Σπηλαίου Καστανέας

 

2 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Δύο (2)  μήνες

[01/07 έως 31/08/2021]

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου

 

1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Δύο (2)  μήνες

[01/07 έως 31/08/2021]

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών  Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου

 

1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Δύο (2)  μήνες

[01/07 έως 31/08/2021]

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως  65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keppedm.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας,  υπόψη κου Θ. Κωστάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).

  Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ