ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

286

Έχοντας υπόψη:

 1. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Την εγκύκλιο ΥΠΥΜΕΔΙΔΝΣα/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.18/19-10-16 ΑΔΑ: 7ΛΜ746530Ξ-ΖΨ7.
 3. Του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3669/2008.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του N.4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 226/27.10.2011) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία    και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής    στρατηγικής 2012-2015”.
 5. Το με αριθ. πρωτ.16916 /28-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Της με αριθ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας     Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 7. Τις Διατάξεις της υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του    Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄           2540/7-11-2011) με θέμα “Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον       ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή           δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,        παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων”, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία   κλήρωσης.
 8. Τις Διατάξεις της υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο  του   Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης    “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους        με κλήρωση”.
 9. Τις Διατάξεις της υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης    Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων          της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση”..
 10. Την υπτ’ αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ- ΤΧΩ): Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό       μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή           προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)
 11. Τις διατάξεις Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και     ειδικότερα των  άρθρων 170 και 172.
 12. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/2014) περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων, που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των         έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και όπου σύμφωνα με την παρ.3 του   εν λόγω        άρθρου “Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική           υπηρεσία του φορέα   κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου          2β΄ του παρόντος           άρθρου”,       καθώς και με την παρ.4 “Για την επιλογή του         προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του           παρόντος άρθρου Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του           συνόλου των μελών του           Δημοτικού Συμβουλίου”
 13. Την κατάσταση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μηχανικών με τις ειδικότητες τους κατά σειρά αρχαιότητας
 14. Την κατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου.
 15. Το υπ΄αριθ. 1234/2022, έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου  Ευρώτα,
 16. Την ανάγκη προσωρινής και  οριστικής παραλαβής έργων σύμφωνα με το αριθ.             πρωτ.  8019/2022 έγγραφο της Προϊσταμένης του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών των παρακάτω έργων:

 

 • Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο: προϋπολογισμού μελέτης 388.613,25€, ανάδοχος: Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε, επιβλέποντας: Σταθάκης Παρασκευάς, Λήξη: 19-07-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης Τ.Κ. Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας: προϋπολογισμού μελέτης 1.411.290,32 €, ανάδοχος: ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, επιβλέποντας: Μαζαράκη Μαρία, Λήξη: 23-06-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Τσιμεντοστρώσεις Δήμου: προϋπολογισμού μελέτης 272.000,00 €, ανάδοχος: ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε. Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επιβλέποντας: Μαζαράκη Μαρία, Λήξη: 26-06-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Κατασκευή Στηθαίων και Τοιχίων του Δήμου Μονεμβασίας: προϋπολογισμού μελέτης 37.456,95€, ανάδοχος: Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε., επιβλέποντας: Μαζαράκη Μαρία, Λήξη: 12-06-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών : προϋπολογισμού μελέτης 24.785,31 5€, ανάδοχος: Πλουμιτσάκος Αντώνιος, επιβλέποντες: Πανάγος Άγγελος Λήξη: 22-05-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Κοινότητας Νεάπολης: προϋπολογισμού μελέτης 24.783,88 €, ανάδοχος: Παπαδάκος Δημήτριος, , Λήξη: 23-06-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Διεύρυνση και σωλήνωση υδρογεώτρησης ΤΚ Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας προϋπολογισμού μελέτης 24.771,73 €, ανάδοχος: Βίλλιας Γεώργιος, επιβλέποντες : Πανάγος Άγγελος, Λήξη : 20-5-2019, Οριστική Παραλαβή,
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Καστέλας ΔΕ Μονεμβασίας, προϋπολογισμού μελέτης 24.304,11 €, ανάδοχος : Χούλης Νεκτάριος, επιβλέποντες : Πανάγος Άγγελος, Λήξη : 5-8-2019, Οριστική Παραλαβή,
 • Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Ελίκας, προϋπολογισμού μελέτης 39.129,61 €, ανάδοχος : Βίλλιας Γεώργιος, επιβλέποντες : Πανάγος Άγγελος, Λήξη : 14-11-2019, Οριστική Παραλαβή,
 • Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγ. Νικολάου, προϋπολογισμού μελέτης 249.999,69 €, ανάδοχος : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ι. ΓΟΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, επιβλέποντες : Πανάγος Άγγελος – Σταθάκης Παρασκευάς , Λήξη : 31-10-2017, Οριστική Παραλαβή,
 • Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων : προϋπολογισμού μελέτης 10.907,66 €, ανάδοχος: ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, επιβλέποντες: Πανάγος Άγγελος, Λήξη: 7-12-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Αναβάθμιση Αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων: προϋπολογισμού μελέτης 94.866,14€, ανάδοχος: ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, επιβλέποντες: Πατσά Σοφία – Πανάγο Άγγελο, λήξη: 15-04-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Διαμορφώσεις προαυλίου Γυμνασίου Μολάων και κατασκευή βάσης κερκίδας: προϋπολογισμού μελέτης 34.791,09€, ανάδοχος: Γ. Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, επιβλέποντες: Πατσά Σοφία , λήξη: 15-09-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης προϋπολογισμού μελέτης 4.898.373,98€ ανάδοχος ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ επιβλέποντες Πατσά Σοφία, λήξη 30/6/2018, Οριστική Παραλαβή,
 • Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ99/2017, προϋπολογισμού μελέτης 48.755,52€ ανάδοχος ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, επιβλέποντες Πανάγος Άγγελος, λήξη 9-4-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης Α. Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας, προϋπολογισμού μελέτης 7.187,50€, ανάδοχος ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, επιβλέποντες Πανάγος Άγγελος, λήξη 10-9-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα, προϋπολογισμού μελέτης 19.986,54€, ανάδοχος ΒΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, επιβλέποντες Πανάγος Άγγελος, λήξη 5-101-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας: προϋπολογισμού μελέτης 91.653,00€, ανάδοχος: ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, επιβλέποντες: Σταθάκης Παρασκευάς-Πανάγος Άγγελος, Λήξη: 25-08-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας): προϋπολογισμού μελέτης 510.000,00€, ανάδοχος: ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, επιβλέποντας: Σταθάκης Παρασκευάς, Λήξη: 30-06-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας προϋπολογισμού μελέτης 11.339,32€, ανάδοχος ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ, επιβλέποντες Πανάγος Άγγελος, λήξη 6-10-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Αποκατάσταση – Βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας προϋπολογισμού μελέτης 123.999,98 €, ανάδοχος: Γ&Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ, επιβλέποντες: Πλαγιανού Μαρία, Λήξη: 02-06-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού μελέτης 694.843,81 €, ανάδοχος: Γ&Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ, επιβλέποντες: Πλαγιανού Μαρία, Λήξη: 11-06-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης προϋπολογισμού 4.448.000,00 ανάδοχος ENVITEC AE, επιβλέποντες Σταθάκης Παρασκευάς, Πανάγος Άγγελος, Μαζαράκη Μαρία, λήξη 30-9-2019, Οριστική Παραλαβή,
 • Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης, προϋπολογισμού 2.600.000,00, ανάδοχος LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A, επιβλέποντες Σταθάκης Παρασκευάς, Πανάγος Άγγελος, λήξη 26-05-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Ασφαλτοστρώσεις Δήμου προϋπολογισμού 110.999,08, ανάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, επιβλέποντες Μαρία Πλαγιανού , λήξη 31-10-2019, Οριστική Παραλαβή,
 • Προσαρμογή Δημοτικού παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμός μελέτης 49.881,37€, ανάδοχος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, επιβλέποντες Μαρία Μαζαράκη λήξη 31-8-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Τσιμεντοστρώσεις Δήμου, προϋπολογισμού 272.000,00€, ανάδοχος ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε. Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επιβλέποντες Μαζαράκη Μαρία λήξη 26-6-2020, Οριστική Παραλαβή,
 • Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων, προϋπολογισμού μελέτης 624.939,28€, ανάδοχος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, επιβλέποντες Μαζαράκη Μαρία λήξη 07-07-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού, προϋπολογισμού 60.277,26€, ανάδοχος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, επιβλέποντες Μαρία Μαζαράκη λήξη 18-6-2021, Οριστική Παραλαβή,
 • Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδιών ΔΕ Βοιών, προϋπολογισμού 30.221,84, ανάδοχος Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, επιβλέποντες Σταθάκης Παρασκευάς, λήξη 29-4-2022, Προσωρινή Παραλαβή,
 • Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος Ειδικός προϋπολογισμός) προϋπολογισμός 179.784,75, ανάδοχος Γ& Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ, επιβλέποντες Σταθάκης Παρασκευάς, Προσωρινή Παραλαβή.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εν λόγω έργων.

Ως πρόεδρος της επιτροπής του κάθε έργου θα κληρώνεται ένας εκ των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ του Δήμου Ευρώτα εξαιρουμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μονεμβασίας).

Ως μέλη της επιτροπής κάθε έργου θα κληρώνεται  δύο ή τρείς (ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου – 2 μέλη για προϋπ. έως 1.000.000 € και 3 μέλη για προϋπ. άνω των 1.000.000 €) εκ των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένων του Προϊστάμενου της Δ/νσης και του εκάστοτε επιβλέποντα.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και τις: α)υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 απόφαση και β)ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση εφαρμογής Η/Υ,

από την προϊσταμένη της Τμήματος Έργων και Μελετών Πατσά Σοφία,  παρουσία δύο υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας και συγκεκριμένα τους: Σταθάκης Παρασκευάς Τ.Ε Δομικών Έργων  και Πλαγιανού  Μαρία, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας.

Ανακοίνωση