Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος του Χρίστου
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων
αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα:

 • Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ
 • Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 • Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μονεμβασίας
 • Διαχείρισης απορριμμάτων
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.

Βουνελάκης Γεώργιος του Ηλία
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας
αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα:

 • Λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος.
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας

Καλογερίνης Ηλίας του Σταύρου
αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα:

 • Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων
 • Καθαριότητας – Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δ.Ε. Βοιών
 • Ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών

Τραϊφόρος Παναγιώτης του Αριστείδη
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα του Ζάρακα
αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα:

 • Ζωικής Παραγωγής
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα

Κουτσονικολής Χαράλαμπος του Κων/νου
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα των Βοιών
αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα:

 • Αποχέτευσης
 • Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα Τουρισμού, Απασχόλησης και Αλιείας
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών

Σουρλάς Ιωάννης του Παναγιώτη
κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα του Ασωπού
αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα:

 • Πολιτικής προστασίας
 • Καθαριότητας Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 • Ύδρευσης
 • Αγροτικής Παραγωγής
 • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού

Όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφων των προσερχομένων στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, πολιτών. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά , και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες – Ληξιαρχεία που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Απαντούν εγγράφως η προφορικώς ως ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:

 • Υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος Βουνελάκης Γεώργιος.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σουρλά όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Καλογερίνης.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Κουτσονικολή όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Καλογερίνης.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Τραϊφόρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Βουνελάκη Γεώργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:

 • Από 01/03/2017 έως 31/08/2019 ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.