Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας

3373

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού  2.120.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Μολάοι
Ταχ.Κωδ.:23052
Τηλ.:2732360580
Telefax:2732360590
E-mail: plagianou@monemvasia.gr
Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ηλεκτονικοί διαγωνισμοί΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και των σχεδίων της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή κατηγορίας Οικοδομικά στην τάξη 2η και άνω και στην κατηγορία Η/Μ στην τάξη 1η και άνω ή Α2 (κοινοπραξία δύο πτυχίων Α2 τάξης)   

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ και μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος κοινοπραξίας, οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν 3669/08.

Για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν κατ΄ελάχιστα την προϋπόθεση ότι, κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ/έτος και μέσο όρο κύκλου εργασιών σε συναφές με το δημοπρατούμενο έργο αντικείμενο τουλάχιστον ίσο με 1.000.000 ευρώ/έτος

  1. Προθεσμία εκτέλεσης υπηρεσίας: είναι 12 μήνες
  1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
  1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και η ώρα λήξης 15:00.

Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ .

  1. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 34.200,00€
  1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμέυει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα μηνών.
  1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
  1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020 κωδ. MIS 5001419»

 

Ο Δήμαρχος

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ