Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας

366

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΛΑΙΑΣ» , με προϋπολογισμό 36.068,92 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 25-12-2018 ημέρα Τρίτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60580, Fax επικοινωνίας 27323 60590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Πλαγιανού.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ 2α του Ν4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν4412/2016.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

3.1. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ .
3.2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
3.3. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

4. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί

5. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.