Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα

112

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, προτίθεται κατά την προσεχή του συνεδρίαση, να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ» (Λ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)  προϋπολογισμού 3.279,80 € ΜΕ ΦΠΑ 24%,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αριθ. 83/2021  Μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να καταθέσουν γραπτή, σφραγισμένη προσφορά, με παραλήπτη το Διοικητικό Συμβούλιο, του Δ.Λ.Τ.Μ., για το ανωτέρω έργο, μέχρι την Τετάρτη  09/06/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, η οποία θα συνοδεύεται:

  • Ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την οικονομική τους προσφορά.
  • Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για το αντικείμενο της μελέτης και τις κατά τόπους συνθήκες του έργου.

Τα κάτωθι σε ισχύ δικαιολογητικά:

  • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας τα αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει.)
  • Εμπειροτεχνικό ή ανώτερο  πτυχίο ανάλογης ειδικότητας του έργου

Αποδεκτές θα γίνουν μόνο οι προσφορές που θα κατατεθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27343-60128 .