Απολογισμός έτους 2021 κληροδοτήματος Νικολάου και Αγγελικής Κοντομηνά

213

Αναρτάται ο απολογιστικός πίνακας εσόδων-εξόδων έτους 2021 του κληροδοτήματος Νικολάου και Αγγελικής Κοντομηνά:

Α. ΕΣΟΔΑ  
Χρηματικό υπόλοιπο από έτος 2020     154.172,31€
Τόκοι 153,67€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                154.325,98€
Β. ΕΞΟΔΑ  
Χρηματικά εντάλματα πληρωμής 2021 121,80€
Χρηματικό υπόλοιπο 31-12-2021 154.204,18€