Απολογισμός – Ισολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2019

247

Δημοσιεύεται η Συνοπτική κατάσταση εσόδων-εξόδων και ο Ισολογισμός έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Η δημοσίευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3548/07 αρθρ.6 παρ.7, τον Απολογισμό και Ισολογισμό οικ. έτους 2019, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις αριθμό 101/2020 & 102/2020 Αποφάσεις του, αντίστοιχα.