Απολογισμός οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος G.KELLIS

48

Δημοσιεύεται ο απολογισμός οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος G.KELLIS

Αρχείο απολογισμού