Αποτελέσματα της αρ. ΣΟΧ 1/2020/4949/25-5-2020 για την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας

935

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την  αριθμ. ΣΟΧ 1/2020/4949/25-5-2020

Στους Μολάους και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας, σήμερα 11/8/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 7726/20-7-2020 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020/4949/25-5-2020  προκήρυξης του Δήμου Μονεμβασίας.

Ακολουθούν οι πίνακες:

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΣΟΧ1 2020

ΔΕ ΧΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΣΟΧ1 2020

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΟΧ1 2020

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ