Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ4/2020/12532/15-10-2020

369

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ4/2020/12532/15-10-2020 για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ