Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2012

3333
NameSizeHits
NameSizeHits
Αρίθμ 158-17.05.2012 Χορήγηση άδειας για υδροδότηση κατοικίας εκτός ορίων οικ ΤΚ Κυπαρισσίου117.4 KiB29
Αρίθμ 262-14.09.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος Δήμου οικ έτους 2012208.7 KiB32
Αρίθμ 233-24.07.2012 Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς Δημ Σ για καταστροφή αντικειμένων117.4 KiB32
Αρίθμ 245-10.08.2012 Αποδοχή 1.800.000€«Προσθ – Επέκτ Υπάρχ Γυμνασίου Δημ Ενότητας Μολάων»131.5 KiB32
Αρίθμ 207-04.07.2012 Έγκρ & παραλαβή μελ «Οδοποιίας»,«ΜΠΕ»- «Βελτίωση Χάραξης Π οδού Μολάων»116.7 KiB32
Αρίθμ 221-04.07.2012 Διάθέση πίστωσης για εκτύπ φυλλαδίου (Σπήλαιου Καστανιάς & Απολιθ Δάσος)118.9 KiB32
Αρίθμ 229-24.07.2012 Χορήγηση παρατάσεως εκτέλ έργου «Κατασκευή δικτ ύδρευσης στο ΔΔ Ιέρακα»116.3 KiB32
Αρίθμ 394-19.12.2012 Υποβολή πρότασης για χαρακτηρισμό του τοπίου του Μαλέα ως προστατευόμενο132.5 KiB33
Αρίθμ 255-14.09.2012 Έγκριση & παραλαβή Μελ «Επικαιρ Μελέτης Έργων ΘΗΣΕΑ για ένταξή στο ΕΣΠΑ»115.7 KiB33
Αρίθμ 067-06.03.2012 Έγκριση Προγρ Σύμβασης υλοπ έργου «Προσθ – Επέκτ Υπάρχ Γυμνασίου Μολάων»234.9 KiB33
Αρίθμ 381-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού124.6 KiB33
Αρίθμ 148-17.05.2012 Εξέταση ενστάσεων επί της πράξης εφαρμογής & κτηματογράφησης μελέτης121.8 KiB33
Αρίθμ 243-24.07.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλ έργου«Αντικαταστάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Ασωπού»115.7 KiB33
Αρίθμ 384-19.12.2012 Έγκριση & παραλ «Μελ διάνοιξης δρόμου & κατασκευή Γεφυριού, ΤΚ Καστανέας»117.5 KiB33
Αρίθμ 369-30.11.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρ»115.8 KiB34
Αρίθμ 320-17.10.2012 Παραχώρηση χρήσης Νηπιαγωγείου Βιγκλαφίων για μεταστέγαση του ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ119.0 KiB34
Αρίθμ 087-06.03.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Επικαιρ υφιστ μελετών Εγκαταστάσεων Επεξ Λυμάτων»114.6 KiB34
Αρίθμ 294-27.09.2012 Έγκριση 102-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Παπαδιανίκων (Μπουράκι)»118.2 KiB34
Αρίθμ 361-21.11.2012 Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης έτους 2012114.2 KiB34
Αρίθμ 177-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αποκατάστ ζημιών στην οδοποιία ΤΚ Λιρών»134.2 KiB34
Αρίθμ 393-19.12.2012 Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2013132.5 KiB34
Αρίθμ 290-27.09.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος Δήμου οικ έτους 2012»143.5 KiB34
Αρίθμ 241-24.07.2012 Διαγραφή οφειλής 95,38 € που βαρύνει τον οφειλέτη Παπαδάκη Παναγιώτη168.5 KiB34
Αρίθμ 142-17.05.2012 Έγκρ & παραλαβή Υδραυλ μελ Οριοθ Ρέματος«Βελτίωση χάραξης π οδού Μολάων»118.0 KiB34
Αρίθμ 205-04.07.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Νέο ισόγειο κτίριο- γυμναστ στο Δημ Σχ Νεάπολης»132.4 KiB34
Αρίθμ 236-24.07.2012 Έγκριση 82-2012 Μελ «Αντικαταστάσεις-Επεκτάσεις Δικτ Ύδρευσης ΔΕ Βοιών»126.6 KiB34
Αρίθμ 226-04.07.2012 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Επιτροπής Τουρ Ανάπτ & Προβολής Δήμου112.7 KiB35
Αρίθμ 128-26.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντάνασσας»118.3 KiB35
Αρίθμ 143-17.05.2012 Έγκριση & παραλαβή «Γεωτ Μελέτης Προσθ – Επέκτ Υπάρχ Γυμνασίου ΔΕ Μολάων»115.1 KiB35
Αρίθμ 209-04.07.2012 Yποβολή πρότασης χρηματοδ έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Δρόμου Οικ Πλύτρας»123.8 KiB35
Αρίθμ 214-04.07.2012 Περί δημιουργ θέσεων στάθμευσης οχημάτων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στην ΔΚ Μολάων122.0 KiB35
Αρίθμ 146-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση γηπέδου 5χ5 Αγγελώνας»118.0 KiB35
Αρίθμ 182-13.06.2012 Αναμόρφωση προϋπ & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου (οικ έτ.2012)158.7 KiB35
Αρίθμ 264-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών«Αποπεράτωση Δημοτ Σχολείου Μονεμβασίας»122.9 KiB35
Αρίθμ 317-17.10.2012 Έγκριση 60-2012 Απ ΔΣ Νομ Προσώπου,περί Αναμόρφωσης προϋπ αυτού (2012)116.1 KiB35
Αρίθμ 164-29.05.2012 Αναμόρφωση προϋπ & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012160.7 KiB35
Αρίθμ 204-04.07.2012 Έγκριση μελ «Αποπεράτωση Πλακοσκεπούς Οχετού Ομβρίων Περιοχής Αυλοσπήλου»116.9 KiB35
Αρίθμ 257-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ΔΚ Νεάπολης»127.2 KiB35
Αρίθμ 068-06.03.2012 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου «Ανάπλαση Δρόμου Πλύτρας»120.2 KiB35
Αρίθμ 242-24.07.2012 Καθορισμός ύψους δαπάνης του υδρολήπτη σε περίπτωση αντικατ υδρομέτρου116.7 KiB35
Αρίθμ 230-24.07.2012 Μείωση τελών κοινοχρ χώρων & ενοικίου παραχώρ χρήσης αιγιαλού & παραλίας128.8 KiB35
Αρίθμ 276-14.09.2012 Αλλαγή μέτρου ένταξης πρότασης «Κέντρο Προβολής Αγρ & Πολιτ Κληρονομιάς»113.1 KiB35
Αρίθμ 258-14.09.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελέτης Διάνοιξης Δρόμου & Κατασκευής Γεφυριού»116.5 KiB35
Αρίθμ 378-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως ΔΕ Μολάων121.1 KiB35
Αρίθμ 119-26.04.2012 Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού & Παραλίας στην ΤΚ Δαιμονιάς & στην ΤΚ Ελίκας119.5 KiB35
Αρίθμ 325-17.10.2012 Περί μίσθωσης ακινήτου & υπόδειξη δημ συμβούλων στην επιτροπή εκτίμησης119.4 KiB35
Αρίθμ 273-14.09.2012 Έγκριση 38-2012 Απ ΔΣ Λιμενικού Ταμείου Δήμου περί Αναμ προϋπ αυτού(2012)115.9 KiB35
Αρίθμ 231-24.07.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχν προγράμματος του Δήμου, οικ έτ.2012157.8 KiB36
Αρίθμ 399-28.12.2012 Περί αρ.22-012 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών199.7 KiB36
Αρίθμ 318-17.10.2012 Έγκριση 65-2012 Απ ΔΣ Νομ Προσώπου,περί Αναμόρφωσης προϋπ αυτού (2012)115.7 KiB36
Αρίθμ 217-04.07.2012 Αποδοχή & διάθεση 88.700€ κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας(τροπ προϋπ.2012)143.0 KiB36
Αρίθμ 296-27.09.2012 Υποβολή πρότασης «Μουσείο Ανάδειξης & Προβολής Ναυτικής Παράδοσης»137.5 KiB36
Αρίθμ 138-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών Δήμου»122.7 KiB36
Αρίθμ 144-17.05.2012 Έγκρίση μελέτης έργου «Διαμόρφωση χώρου ΤΚ Μονεμβασίας»116.6 KiB36
Αρίθμ 395-19.12.2012 Έγκριση & παραλαβή μελέτης «Κέντρο προβολής αγροτ & πολιτ κληρονομιάς»118.5 KiB36
Αρίθμ 316-17.10.2012 Έγκριση 56-2012 Απ ΔΣ Λιμενικού Ταμείου, περί Αναμόρφ προϋπ αυτού (2012)115.8 KiB36
Αρίθμ 155-17.05.2012 Αναμορφώση προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου, οικ έτ 2012113.8 KiB36
Αρίθμ 189-13.06.2012 Γνωμοδότηση για καθορισμό οριογραμμών τμήματος χειμάρρου118.2 KiB36
Αρίθμ 303-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΔ Νομίων- Κουλεντίων»116.1 KiB36
Αρίθμ 076-06.03.2012 Έγκριση όρων μνημονίου «Αντικατάσταση Εσωτ Δικτύου Ύδρευσης Νεάπολης»192.7 KiB36
Αρίθμ 282-27.09.2012 Έγκριση περί καθορισμού θέσεων & ειδικοτήτων προσωπικού ορισμένου χρόνου121.9 KiB36
Αρίθμ 171-29.05.2012 Διάθέση πίστωσης καταχωρήσεων τουρ προβολής στο ένθετο «Ταξίδι» εφ ΕΘΝΟΣ122.0 KiB36
Αρίθμ 298-27.09.2012 Αποδοχή ή μη παραίτησης του κ Μέντη Γεωργίου από τη θέση Γραμματέα του ΔΣ111.4 KiB36
Αρίθμ 227-04.07.2012 Περί της.16-2012 Απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης113.5 KiB36
Αρίθμ 228-04.07.2012 Περί διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών116.6 KiB36
Αρίθμ 160-17.05.2012 Έγκριση & οριστική παραλαβή «Μελέτης Γεωτεχν Ερευνών στο Λύκειο ΔΕ Βοιών»116.5 KiB36
Αρίθμ 040-07.02.2012 Απευθείας αγορά αγροτεμαχίου & ορισμός μελών στην επιτροπή εκτίμησης118.9 KiB36
Αρίθμ 308-17.10.2012 Έγκριση εκτέλ εργασίας «Τακτική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου»120.1 KiB36
Αρίθμ 315-17.10.2012 Αποδοχή χρηματοδ.5.622,75 «Πράσινη Οικονομία,Κοινων Συνοχή & Απασχόληση»138.2 KiB36
Αρίθμ 199-13.06.2012 Έγκριση 64-2012 μελ «Αντικατασταση– επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών»122.0 KiB37
Αρίθμ 382-19.12.2012 Περί παρατάσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης116.5 KiB37
Αρίθμ 178-13.06.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Διαμόρφωση χώρου σταδίου ΔΕ Μολάων»134.3 KiB37
Αρίθμ 358-21.11.2012 «Δημιουργία θέσεων απασχ σε τοπ επίπεδο μέσω προγραμ κοινωφ χαρακτήρα»147.5 KiB37
Αρίθμ 216-04.07.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ έτ 2012145.4 KiB37
Αρίθμ 114-26.04.2012 Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Ανάπτυξης108.1 KiB37
Αρίθμ 061-06.03.2012 Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Λακωνίας108.9 KiB37
Αρίθμ 208-04.07.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Προσθήκη– Επέκταση Υπάρχοντος Γυμνασίου Μολάων»117.3 KiB37
Αρίθμ 392-19.12.2012 Παραχώρηση χρήσης γηπέδου τένις στο ΤΕΛ Μολάων στον Όμ Αντισφαίρ Δήμου113.8 KiB37
Αρίθμ 232-24.07.2012 Αλλαγή χρηματοδότησης σε έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ 2012113.7 KiB37
Αρίθμ 222-04.07.2012 Διάθεση πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση στην εφ Περιηγητής Λακωνίας120.6 KiB37
Αρίθμ 268-14.09.2012 Περί Ιδρύσεως Κέντρων δια Βίου Μάθησης στο Δήμο119.3 KiB37
Αρίθμ 266-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου ΤΚ Πακίων»120.2 KiB37
Αρίθμ 035-07.02.2012 Έγκρίση & παραλαβή «Μελέτης κατασκ πνευμ κέντρου & ανάπλ χώρου(ΟΤ)»115.7 KiB37
Αρίθμ 283-27.09.2012 Σχετικά με τις ενέργειες της δημοτ αρχής για έγγραφο που απέστειλε ο ΥΠΕΣ387.3 KiB37
Αρίθμ 064-06.03.2012 Περί υλοποίησης έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης»124.9 KiB37
Αρίθμ 311-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου»125.9 KiB37
Αρίθμ 355-21.11.2012 Περί «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας»115.8 KiB37
Αρίθμ 364-21.11.2012 Παραχώρ χρήσης χώρων του Δημοτ Σχολ Μονεμβ στέγασης της Φιλαρμονικής115.2 KiB37
Αρίθμ 375-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Αποπερ πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων περιοχής Αυλοσπήλου123.8 KiB37
Αρίθμ 259-14.09.2012 Αποδοχή ή μη μελέτης πράξης εφαρμ & κτηματογρ για Τοπογρ & Χωροταξ Μελέτη117.9 KiB37
Αρίθμ 277-14.09.2012 Έγκριση Προγραμ Σύμβασης Δήμου & Δημ Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας129.0 KiB37
Αρίθμ 313-17.10.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου οικ έτους 2012283.3 KiB37
Αρίθμ 039-07.02.2012 Χορήγηση παράτασης έργου «Οδοποιία Τ Δ Αγ Νικολάου & Αγ Γεωργίου»115.9 KiB37
Αρίθμ 274-14.09.2012 Έγκριση 56-2012 Απ Νομ Προσώπου Κοιν Προστ & Αλληλεγγύης,Πολιτ & Αθλητ.115.8 KiB37
Αρίθμ 376-19.12.2012 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης126.0 KiB37
Αρίθμ 055-15.02.2012 Αποδοχή χρηματοδ ποσού 37.519,31 € για κάλυψη λειτ δαπανών σχολείων118.2 KiB37
Αρίθμ 350-21.11.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Διαμόρφωση χώρου ΤΚ Μονεμβασίας»123.0 KiB37
Αρίθμ 329-31.10.2012 Παράταση εκτέλ έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού»115.8 KiB37
Αρίθμ 141-17.05.2012 Αλλαγή τίτλου & έγκριση μελ «Συντήρ τουαλετών & επισκευών Λυκείου Μολάων»121.1 KiB37
Αρίθμ 374-19.12.2012 Έγκρίση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών»122.8 KiB37
Αρίθμ 218-04.07.2012 Έγκριση 26-2012 Απ ΔΣ Λιμενικού Ταμείου, Αναμόρφωσης προϋπ αυτού(2012)113.3 KiB37
Αρίθμ 156-17.05.2012 Επέκταση δικτ ύδρευσης ΤΚ Ιέρακος, ΙΜ Ευαγγελίστριας & Αxλαδόκαμπο»122.5 KiB37
Αρίθμ 321-17.10.2012 Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για λειτουργία Εμποροπανήγυρης (ΤΚ Συκέας)121.8 KiB37
Αρίθμ 069-06.03.2012 Έγκριση Πρ Σύμβασης υλοποίησης εργου «Ανάπλαση Δρόμου Πλύτρας»195.4 KiB37
Αρίθμ 184-13.06.2012 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου στον Περιφ Σύνδ Φορέων Διαχ Στερεών Αποβλήτων113.4 KiB37
Αρίθμ 201-13.06.2012 Έγκριση μελέτης έργου «Αποπεράτωση γηπέδων Μαραθιά Ελίκας»116.2 KiB37
Αρίθμ 097-09.04.2012 Προσλήψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση162.8 KiB38
Αρίθμ 254-10.08.2012 Αίτηση Συλλόγου«Πολιτιστικές Διαδρομές» διάθεσης χώρου για έκθεση βιβλίου114.4 KiB38
Αρίθμ 206-04.07.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλ στο Λύκειο Νεάπολης»112.6 KiB38
Αρίθμ 147-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Διάνοιξη & διαμόρφ δρόμου προς εκκλησάκι Αγ Ευστρατίου »117.1 KiB38
Αρίθμ 344-21.11.2012 Έγκρ εισηγ έκθεσης της ΟικονΕπιτρ για αποτελ εκτέλ δημοτικού προϋπ Β& Γτρ271.3 KiB38
Αρίθμ 322-17.10.2012 Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρ χώρου στην Εμποροπανήγυρη (ΤΚ Συκέας)132.6 KiB38
Αρίθμ 179-13.06.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρ χώρων ΤΚ Ελαίας»138.0 KiB38
Αρίθμ 161-29.05.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντανάσσης»122.6 KiB38
Αρίθμ 191-13.06.2012 Eπιστροφή 114,25 € στην κ Σεμερτίδου Σωτηρία, ως αχρεωστήτως καταβληθέν117.8 KiB38
Αρίθμ 248-10.08.2012 Αποδοχή 550.000«Νέο Νηπιαγωγείο Τοπ Κοινότ Μονεμβασίας Περιφ Εν Λακωνίας»131.6 KiB38
Αρίθμ 366-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή «Επικαιρ μελέτης κατασκευής δικτύου ύδρευσης Ιέρακα»119.9 KiB38
Αρίθμ 136-17.05.2012 Παράταση εκτέλεσης έργου «Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημ σχολείου Νεάπολης»117.4 KiB38
Αρίθμ 240-24.07.2012 Διαγραφή οφειλής 24,72 € που βαρύνει τον οφειλέτη Μπόλα Μιχαήλ114.6 KiB38
Αρίθμ 397-28.12.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελ Περιβαλ Επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσης ΤΚ Λαχίου»113.4 KiB38
Αρίθμ 287-27.09.2012 Έγκρίση & παραλαβή μελέτης «Μελέτη Β΄Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μολάων»117.2 KiB38
Αρίθμ 050-15.02.2012 Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Επισκευή φθορών Γυμνασίου ΔΚ Μολάων»119.9 KiB38
Αρίθμ 168-29.05.2012 Έγκριση μελ «Διαμόρφ χώρου διαδρόμου προσγ – απογ ελαφρών αεροσκαφών»140.9 KiB38
Αρίθμ 203-13.06.2012 Υποβολή πρότασης χρηματοδ έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Βοιών»120.1 KiB38
Αρίθμ 234-24.07.2012 Έγκριση 11-2012 Απ ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρ Παιδείας & Περιβάλλοντος114.7 KiB38
Αρίθμ 326-31.10.2012 Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου120.7 KiB38
Αρίθμ 389-19.12.2012 Έγκριση 22-2012 Απ του ΔΣ, περι κατάρτισης & ψηφισης προυπ 2013124.7 KiB38
Αρίθμ 275-14.09.2012 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδ «Πράσινη Αγρ Τ Κοινότητα Μεταμόρφωσης»130.0 KiB38
Αρίθμ 213-04.07.2012 Περί αναμορφ προϋπ.2012,«Πράσινη Αγρ Τοπ Κοινότητα Μεταμόρφωσης Δήμου»133.1 KiB38
Αρίθμ 084-06.03.2012 Έγκριση & παραλαβή «Προκατ Μελ Γεωλ καταλληλ -ΣΧΟΟΑΠ(Δ Ζάρακα)»116.6 KiB38
Αρίθμ 256-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών ιστών & σωμάτων ΔΚ Νεάπολης»119.0 KiB38
Αρίθμ 079-06.03.2012 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση επιτρ Λιμεναρχείου Ναυπλίου113.9 KiB38
Αρίθμ 362-21.11.2012 Διάθεση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2012131.4 KiB38
Αρίθμ 215-04.07.2012 Απ.12-2012 «Περί μη επαναδημοπράτησης θυνείου Αγ Νικολάου Κυπαρισσίου»113.1 KiB38
Αρίθμ 263-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αντικαταστάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Ασωπού»121.0 KiB38
Αρίθμ 390-19.12.2012 Χορήγ άδειας «Αμιγούς ΕπιχείρΠροσφ Υπηρ Διαδικτύου»,στον Πραχάλη Γεώργιο116.2 KiB38
Αρίθμ 388-19.12.2012 Έγκριση 73 & 80-2012 Απ του ΔΣ του ΝΠ περί αναμόρφωσης προυπολογ.2012115.4 KiB38
Αρίθμ 246-10.08.2012 Αποδοχή 6.044.400«Αποχέτευση-Εγκαταστάσεις επεξ Λυμάτων Παρ Οικ Δ Ασωπού134.6 KiB38
Αρίθμ 396-28.12.2012 Παραχώρ αίθουσας στο κτίριο ΤΣ της ΤΚ Δαιμονιάς στέγασης Περιφ Ιατρείου114.9 KiB38
Αρίθμ 310-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Ανάπλαση εισόδου Λάρνακα στους Μολάους»132.1 KiB38
Αρίθμ 272-14.09.2012 Έγκριση Απολογισμού του Δημ Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ έτους 2011114.7 KiB38
Αρίθμ 196-13.06.2012 Τροποποίηση Απ πρότασης χρηματοδ έργου«Δημοτ δρόμος παραλίας Κυπαρισσίου»245.2 KiB38
Αρίθμ 238-24.07.2012 Περί δημιουργίας– παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού(ταινιών βίντεο)116.0 KiB38
Αρίθμ 297-27.09.2012 Υπογραφής Μνημονίου με Ε΄ΕΠΚΑ,«Αντικατάσταση Εσωτ Δικτ Ύδρευσης Μολάων»172.2 KiB38
Αρίθμ 134-17.05.2012 Έγκριση εισηγ έκθεσης Οικ Επ για αποτελ εκτέλεσης δημ προϋπ (Α τρ.2012)223.6 KiB39
Αρίθμ 166-29.05.2012 Ορισμός εκπροσ Δήμου στο πρωτοβάθμιο Συμβ Επιθεώρ Θεάτρων & Κινηματογρ.113.5 KiB39
Αρίθμ 127-26.04.2012 Έγκριση & παραλαβή Σταδίου Β2 μελέτης «Χωροθέτηση καταφυγίου Τουρ Σκαφών»114.9 KiB39
Αρίθμ 195-13.06.2012 Διάθεση πίστωσης για διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων122.4 KiB39
Αρίθμ 327-31.10.2012 Έγκριση της αριθ 68-2012 Απ ΔΣ του Νομ Προσώπου του Δήμου120.7 KiB39
Αρίθμ 281-14.09.2012 Έγκριση καταστάσεων εφημεριών & ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων114.7 KiB39
Αρίθμ 223-04.07.2012 Εξουσιοδότηση Δημάρχου ή Αντιδημ για υπογραφή δήλ αποδοχής κληρονομιάς115.5 KiB39
Αρίθμ 357-21.11.2012 Έγκρ όρων Σύμβ Διαδημοτικής Συνεργ, παροχής Τεχν Υπηρ προς Δήμο Ελαφον.135.3 KiB39
Αρίθμ 153-17.05.2012 Ανανέωση συνδρομής ειδικού λογισμικού «eCM» της ACE-Hellas120.6 KiB39
Αρίθμ 062-06.03.2012 Περί υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας»124.4 KiB39
Αρίθμ 044-07.02.2012 Συμπλήρωση αριθ 384 -2011 Α Δ Σ «Περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων»123.7 KiB39
Αρίθμ 301-17.10.2012 Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ετών 2011- 2014126.1 KiB39
Αρίθμ 385-19.12.2012 Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 75.808,44 €121.4 KiB39
Αρίθμ 253-10.08.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης κατοικίας στον κ Περδικόγιαννη Γεώργιο114.8 KiB39
Αρίθμ 058-15.02.2012 Ορισμός εκπροσώπων συγκρ τριμελούς επιτρ Διεύθ Αγρ Οικ & Κτηνιατρικής113.9 KiB39
Αρίθμ 249-10.08.2012 Τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχν προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012147.5 KiB39
Αρίθμ 279-14.09.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης οικίας στην κ Χαραμή Μαρία του Βασιλείου117.5 KiB39
Αρίθμ 198-13.06.2012 Ορισμός υπολόγου πράξης «Αντικατάσταση εσωτ δικτύου ύδρευσης Μολάων»119.7 KiB39
Αρίθμ 291-27.09.2012 Έγκριση 98-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Αγ Γεωργίου (θέση Λάζα)»118.4 KiB39
Αρίθμ 202-13.06.2012 Έγκριση 21-2012 Απ (ορθή επανάλ ) του ΔΣ περί Αναμόρφωσης προϋπ αυτού115.2 KiB39
Αρίθμ 193-13.06.2012 Χορήγηση παράτασης για εκτέλεση έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης117.0 KiB39
Αρίθμ 340-31.10.2012 Περί «Κέντρου Πρόληψης εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας»114.5 KiB39
Αρίθμ 379-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μολάων»122.1 KiB39
Αρίθμ 129-26.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλ έργου «Αποκατ ζημιών από θεομηνίες- ΔΕ Βοιών»115.4 KiB39
Αρίθμ 237-24.07.2012 Υλοποίηση έργου «Οδοποιία ΔΚ Μολάων» & υποβολής πρότασης στο ΕΠ»120.2 KiB39
Αρίθμ 165-29.05.2012 Ορισμός δημ συμβούλου στην επιτροπή κατάρτισμού ετ μητρώου αρρένων113.7 KiB39
Αρίθμ 065-06.03.2012 Έγκριση Πρ Σύμβασης υλοπ έργου «Κατασκευή Ν Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης»221.6 KiB39
Αρίθμ 183-13.06.2012 Έγκριση όρων &ι τεχν προδ επέκτασης δικτ ύδρευσης από ιδιώτες(ΤΚ Γέρακα)129.9 KiB39
Αρίθμ 285-27.09.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Συντήρηση & επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων»121.0 KiB39
Αρίθμ 309-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Σηματοδότησης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Δήμου»125.8 KiB39
Αρίθμ 353-21.11.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων»116.2 KiB39
Αρίθμ 176-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αποπερ ανάπλασης πλατείας ΤΚ Κουλεντίων»135.7 KiB39
Αρίθμ 135-17.05.2012 Συμμετοχή Δήμου «ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ– ΔΗΜΙΟΥΡΓ Θ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»128.2 KiB39
Αρίθμ 075-06.03.2012 Περί εκδόσεως και ανανεώσεως αδειών υπαίθριου εμπορίου172.5 KiB39
Αρίθμ 219-04.07.2012 Χορήγηση παρατάσεως εκτέλ έργου «Αντικαταστάσεις δικτ ύδρευσης ΔΕ Ασωπού»116.9 KiB39
Αρίθμ 293-27.09.2012 Έγκριση 103-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Αγ Αποστόλων (Σκλαβούνα)»118.7 KiB40
Αρίθμ 108-09.04.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχν προγράμματος Δήμου (οικ έτους 2012)200.9 KiB40
Αρίθμ 383-19.12.2012 Έγκριση & παραλ Μελέτης «Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός ΔΚ Νεάπολης117.7 KiB40
Αρίθμ 360-21.11.2012 Αποδοχή χρηματ.37.575,67€,κάλυψης λειτ δαπανών σχολείων & κατανομής αυτού119.3 KiB40
Αρίθμ 387-19.12.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ έτ.2012159.5 KiB40
Αρίθμ 220-04.07.2012 Απευθείας εκμίσθωση δημοτ χώρου,στην κ Παναγάκου Γεωργία (έκθεση βιβλίου)115.1 KiB40
Αρίθμ 200-13.06.2012 Διάθεση θέσεων στο πλαίσιο προγράμ πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ Σ.121.7 KiB40
Αρίθμ 403-28.12.2012 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή επιδομάτων πρόνοιας114.5 KiB40
Αρίθμ 056-15.02.2012 Αποδοχή χρηματοδ ποσού 24.433,29 € για συντήρηση σχολικών κτηρίων117.7 KiB40
Αρίθμ 070-06.03.2012 Περί λύσεως της σύμβασης της μίσθωσης του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Βοιών121.1 KiB40
Αρίθμ 307-17.10.2012 Έγκριση 106-2012 Μελέτης «Διαμορφώσεις στο κτίριο Γυμνασίου Νεάπολης»119.3 KiB40
Αρίθμ 337-31.10.2012 Χορήγηση άδειας λειτουργ καταστήματος Υπ Διαδικτύου στην Γκιώνη Ευθαλία120.9 KiB40
Αρίθμ 150-17.05.2012 Υπογραφή μνημονίου «Αντικατ Εσ Δικτ Ύδρευσης ΔΔ Βελανιδίων & Αγ Νικολάου»172.6 KiB40
Αρίθμ 088-06.03.2012 Περί Λογιστικής διαγραφής χρηματικών υπολοίπων δημοτ τελών(ΔΟΥ Μολάων)115.0 KiB40
Αρίθμ 367-30.11.2012 Πρόκληση ζημιών από τη θεομηνία της 29ης Νοεμβρίου.115.2 KiB40
Αρίθμ 052-15.02.2012 Έγκριση όρων μνημονίου «Αποχετευτικό δίκτυο Λυμάτων Νεάπολης»137.8 KiB40
Αρίθμ 197-13.06.2012 Έγκριση επικαιροποιημένης Μελέτης «Νέο Νηπιαγωγείο ΤΚ Μονεμβασίας117.3 KiB40
Αρίθμ 124-26.04.2012 Υποβολή αίτησης ένταξης στο ΕΠ Αλιείας του έργου Αλιευτ Καταφυγίου Ελαίας117.6 KiB40
Αρίθμ 338-31.10.2012 Γνωμοδότηση για Συγχώνευση του ΕΠΑΛ Έλους με το ΕΠΑΛ Μολάων118.9 KiB40
Αρίθμ 101-09.04.2012 Έγκριση έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας142.3 KiB40
Αρίθμ 211-04.07.2012 Καθορισμός ειδικοτήτων απασχόλησης 12 ατόμων,εργασίας ορισμένου χρόνου118.1 KiB40
Αρίθμ 348-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή Μελέτης «Ανάπλαση πλατεία Πισταμάτων στο Δ Ζάρακα»116.9 KiB40
Αρίθμ 210-04.07.2012 Έγκριση 69-2012 μελ «Παροχές λειτουργίας &ι συντήρ εγκατάστ επεξ λυμάτων»119.2 KiB40
Αρίθμ 089-06.03.2012 Διαγραφή οφειλής 40,00 € του οφειλέτη Τουρουντάκη Αλέξανδρο115.8 KiB40
Αρίθμ 398-28.12.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελέτης ανάπλασης ρέματος Κάκκαβου ΔΕ Μονεμβασίας203.6 KiB40
Αρίθμ 185-13.06.2012 Έγκρίση 82-2012 Απ ΔΣ της Κοινωφ Επιχείρ Παιδείας & Περιβάλ (Ανπρ.2012)115.6 KiB40
Αρίθμ 267-14.09.2012 Χορήγηση παράτασης για εκτέλεση έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης»119.0 KiB40
Αρίθμ 400-28.12.2012 Ορισμός Μελών Διοικ Σ του ΝΠΔΔ «Κοιν Προστασίας & Αλληλεγ , Πολιτ &Αθλητ»124.7 KiB40
Αρίθμ 100-09.04.2012 Έγκριση έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού122.1 KiB40
Αρίθμ 113-26.04.2012 Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Ανακύκλωσης και Καθαριότητας108.1 KiB40
Αρίθμ 043-07.02.2012 Ορισμός εκπροσώπων Δήμου για συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Γυθείου112.5 KiB40
Αρίθμ 334-31.10.2012 Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης ετους 2010 Ρειχέας121.9 KiB40
Αρίθμ 139-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Συντήρηση & επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων»118.3 KiB40
Αρίθμ 037-07.02.2012 Περί εγκρίσεως Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011144.2 KiB40
Αρίθμ 151-17.05.2012 Υπογραφή μνημονίου «Αντικατάσταση Εσωτ Δικτύου Ύδρευσης ΔΔ Λαχίου»173.0 KiB41
Αρίθμ 302-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΔ Βελιών- Αγ Ιωάννη»116.2 KiB41
Αρίθμ 024-24.01.2012 Ορισμός εκπροσώπ Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογ Ουσιών Ν Λακωνίας113.7 KiB41
Αρίθμ 031-07.02.2012 Οριστική διακοπή εργασιών «Ανάπλαση δρόμου οικ Πλύτρας ΤΔ Παπαδιανίκων»115.5 KiB41
Αρίθμ 162-29.05.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεαπόλεως»134.6 KiB41
Αρίθμ 099-09.04.2012 Έγκριση έργου «Διαπλατύνσεις– Διαμορφ – Τσιμεντοστρώσεις δρ ΔΕ Ζάρακα117.9 KiB41
Αρίθμ 092-06.03.2012 Αποδοχή χρηματοδότησης 37.575,67 € για κάλυψη λειτουργ δαπανών σχολείων128.9 KiB41
Αρίθμ 094-06.03.2012 Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας121.2 KiB41
Αρίθμ 386-19.12.2012 Αποδοχή χρηματ.970.000€ «Ανάπλαση παραλ δρόμου Πλύτρας- Τροπ προϋπ.2012120.7 KiB41
Αρίθμ 188-13.06.2012 Γνωμοδότηση καθορ οριογραμμών ρέματος το οποίο τέμνει Δημ Π οδό Μολάων117.3 KiB41
Αρίθμ 352-21.11.2012 Παράταση εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση εσωτ δικτύου ύδρευσης Μολάων»47.0 KiB41
Αρίθμ 083-06.03.2012 Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση έργου «Δημοτική οδοποιία» (τδ Ζάρακα)117.4 KiB41
Αρίθμ 126-26.04.2012 Έγκριση & παραλαβή μελέτης«Ανάπλαση Παραλ Δρόμου Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων»113.8 KiB41
Αρίθμ 086-06.03.2012 Έγκρίση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτ κτιρίου πρώην δημ σχ ΔΚ Νεάπολης»122.1 KiB41
Αρίθμ 074-06.03.2012 Έγκρίση & παραλαβή μελέτης «Μελέτες ανόρυξης νέας γεώτρησης ΤΚ Συκιάς»115.4 KiB41
Αρίθμ 336-31.10.2012 Εισήγηση-γνωμοδότηση για ανώτατο αριθ αδειών υπαίθριου Πλανόδιου εμπορίου133.5 KiB41
Αρίθμ 347-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή Μελ «Σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφ & ανάπλ Δ Ζάρακα»116.6 KiB41
Αρίθμ 380-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρ- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας124.3 KiB41
Αρίθμ 066-06.03.2012 Yλοποίηση έργου «Προσθήκη – Επέκταση Υπάρχ Κτ Γυμνασίου ΔΕ Μολάων»129.3 KiB41
Αρίθμ 175-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Οδοποιία ΤΔ Αγ Νικολάου & Αγ Γεωργίου122.6 KiB41
Αρίθμ 145-17.05.2012 Έγκριση μελέτης «Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας»117.0 KiB41
Αρίθμ 212-04.07.2012 Υποβολή προτάσεως χρηματοδοτικού προγράμ «Ολοκλ Πολεοδομικού Σχεδιασμού»136.5 KiB41
Αρίθμ 312-17.10.2012 Υποβολή πρότασης «Φωτισμός Δρόμου Κάστρου»136.4 KiB41
Αρίθμ 130-26.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλ έργου «Αποκατ ζημιών στην οδοποιία ΤΚ Λιρών»115.2 KiB42
Αρίθμ 288-27.09.2012 Αποδοχή ή μη πρότασης τροποποίησης ρυμοτομ σχεδίου (Τομέας Δ΄ΟΤ 102-103)119.6 KiB42
Αρίθμ 265-14.09.2012 Έγκριση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Διαμόρφωση γηπέδου 5Χ5 Αγγελώνας»121.9 KiB42
Αρίθμ 093-06.03.2012 Αναμόρφωση προϋπ Δήμου οικ έτους 2012 & τροποποίησης τεχν προγράμματος145.8 KiB42
Αρίθμ 152-17.05.2012 Υπογραφή μνημονίου «Αποχέτευση– Εγκαταστάσεις Επεξ Λυμάτων Παρ Οικισμών»173.2 KiB42
Αρίθμ 133-17.05.2012 Έγκριση εισηγ έκθεσης Οικ Επ για αποτελ εκτέλεσης δημ προϋπ (Δ τρ.2011)221.9 KiB42
Αρίθμ 032-07.02.2012 Συντάξη τοπ ρυμοτομικού σχεδίου για σχολ συγκρότ Γυμν–Λυκ (Νεάπολης)113.8 KiB42
Αρίθμ 149-17.05.2012 Περί γνωμοδοτήσεως για την αναγνώριση υφιστάμενου δρόμου ως μοναδικού113.7 KiB42
Αρίθμ 300-17.10.2012 Έγκρίση της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρ Προγράμματος του Δήμου120.7 KiB42
Αρίθμ 106-09.04.2012 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου «Διαμόρφ χώρου Σταδίου ΔΕ Μολάων»116.5 KiB42
Αρίθμ 224-04.07.2012 Παραχώρηση χρήσης του Δημοτ Σχολίου Αγ Αποστόλων στον Π Σύλ Αγ Αποστόλων114.9 KiB42
Αρίθμ 324-17.10.2012 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ΔΚ Νεάπολης»124.3 KiB42
Αρίθμ 102-09.04.2012 Έγκριση έργου «Οδοποιία στο Σχέδιο Πόλεως Μολάων»122.2 KiB42
Αρίθμ 112-09.04.2012 Αιτήσεις (27.10.2011-22.03.2012) Πολιτ –Χορευτ & Αθλ Συλ Μονεμβ «ΡΙΖΕΣ»171.8 KiB42
Αρίθμ 370-30.11.2012 Έγκριση όρων επέκτασης δικτύου ύδρευσης από ιδιώτες στην ΤΚ Συκέας132.3 KiB42
Αρίθμ 280-14.09.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης οικίας στην κ Παππά Δήμητρα του Ευθυμίου117.3 KiB42
Αρίθμ 304-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΔ Αγ Ιωάννη- Αγγελώνας»116.1 KiB42
Αρίθμ 330-31.10.2012 Mίσθωση ακινήτου για στέγαση γραφείου & αποθήκης του αρχειακού υλικού113.3 KiB42
Αρίθμ 073-06.03.2012 Περί διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο, ποσού 42,82 €119.3 KiB42
Αρίθμ 314-17.10.2012 Περί «Δικτύου Αποχέτευσης & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης»126.0 KiB42
Αρίθμ 192-13.06.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης αγρ αποθήκης– οικ στάβλου στην κ Κούτσαρη115.1 KiB42
Αρίθμ 343-31.10.2012 Περί εκλογής Γραμματέα του ΔΣ μετά την ακύρωση της 299-2012 ΑΔΣ118.4 KiB42
Αρίθμ 096-06.03.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης ακινήτου στον Αγγελάκη Θεόδωρο117.5 KiB42
Αρίθμ 167-29.05.2012 Έγκριση 21-2012 Απ Ν Προσώπου Κοιν Προστ & Αλληλ Πολιτισμού & Αθλητισμού110.8 KiB42
Αρίθμ 082-06.03.2012 Υποβολή αίτησης χρηματοδ έργου «Κατασκευή δικτ ύδρευσης(ΔΔ Ιέρακα)»116.4 KiB42
Αρίθμ 063-06.03.2012 Έγκριση Πρ Σύμβασης υλοπ έργου «Κατασκευή Ν Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβ»247.3 KiB42
Αρίθμ 319-17.10.2012 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασιάς116.7 KiB42
Αρίθμ 030-07.02.2012 Έγκριση έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαμποκάμπου – Πισταμάτων»151.1 KiB42
Αρίθμ 278-14.09.2012 Ανανέωση Προγραμ Σύμβασης με ΟΑΕΔ για Λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή122.0 KiB42
Αρίθμ 038-07.02.2012 Χορήγηση παράτασης έργου «Οδοποιία ΤΚ Ελίκας & Παντάνασσας110.2 KiB42
Αρίθμ 085-06.03.2012 Έγκρίση & παραλαβή μελ «Ανόρυξη– Αξιοποίηση Γεώτρησης ΤΚ Παπαδ »117.8 KiB42
Αρίθμ 261-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα γήπ ΤΚ Συκέας»117.3 KiB42
Αρίθμ 051-15.02.2012 Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης»114.9 KiB42
Αρίθμ 110-09.04.2012 Παραχώρηση χρήσης κτιρίου του νηπιαγωγείου Φοινικίου, στον τοπικό Σύλλογο114.2 KiB42
Αρίθμ 046-15.02.2012 Απόφαση του ΔΣ για ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2012121.4 KiB43
Αρίθμ 071-06.03.2012 Περί λύσεως της σύμβασης μίσθωσης του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας124.7 KiB43
Αρίθμ 284-27.09.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Διάνοιξη & Διαμόρφ Δρόμου προς Εκκλησάκι Αγ Ευστρατίου»124.9 KiB43
Αρίθμ 120-26.04.2012 Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου – διάθεση πίστωσης160.8 KiB43
Αρίθμ 049-15.02.2012 Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Νέο Νηπιαγωγείο ΤΚ Μονεμβασίας»114.8 KiB43
Αρίθμ 122-26.04.2012 Υλοποίηση έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας»118.8 KiB43
Αρίθμ 270-14.09.2012 Απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για σίτιση μαθητών(Εστία Μολάων)134.4 KiB43
Αρίθμ 059-15.02.2012 Εργασιες αποκατάστασης απρόβλεπτων ζημιών απο θεομηνία 7ης Φεβρ 2012116.5 KiB43
Αρίθμ 323-17.10.2012 Καταβολή επιδότησης για μεταφορά μαθητών Α-βάθμιας εκπαίδευσης121.4 KiB43
Αρίθμ 335-31.10.2012 Εισήγηση-γνωμοδότηση για ανώτατο αριθ αδειών υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου174.0 KiB43
Αρίθμ 048-15.02.2012 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως για παραχώρηση χρήσης παραλίας (Ν 2971-01)117.3 KiB43
Αρίθμ 042-07.02.2012 Ορισμός εκπροσώπων σύστ Α-θμιας & Β-θμιας Επιτρ Αμπελοοινικών θεμάτων114.2 KiB43
Αρίθμ 169-29.05.2012 Περί διορθώσεως της αρ 121-2012 Απόφασης του ΔΣ115.3 KiB43
Αρίθμ 247-10.08.2012 Αποδοχή 550.000«Νέο Νηπιαγωγείο Δημ Κοινότητας Νεάπολης Περ Εν Λακωνίας»131.0 KiB43
Αρίθμ 107-09.04.2012 Αποδοχή χρηματοδ 20.320 €,επισκευής & συντήρηση σχολικών κτιρίων136.1 KiB43
Αρίθμ 154-17.05.2012 Αναμόρφωση προϋπ & Τεχν Προγράμματος του Δήμου οικ έτ 2012156.5 KiB43
Αρίθμ 359-21.11.2012 Aναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012137.4 KiB43
Αρίθμ 117-26.04.2012 Αποδοχή 50.000 για την πράξη «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης»130.0 KiB43
Αρίθμ 351-21.11.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Επισκευή & συντήρ στέγης δημ Καταστήματος Κάμπου Βοιών»122.3 KiB43
Αρίθμ 289-27.09.2012 Αποδοχή ή μη πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου (Τομέας Δ΄ΟΤ 100)116.8 KiB43
Αρίθμ 341-31.10.2012 Έγκριση 119-2012 Μελέτης «Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λαχίου»117.7 KiB43
Αρίθμ 377-19.12.2012 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών Δήμου»122.0 KiB43
Αρίθμ 363-21.11.2012 Έγκριση 71-2012 Απ του ΔΣ του ΝΠ περί αναμόρφωσης προυπ.2012115.3 KiB43
Αρίθμ 180-13.06.2012 Έγκριση Μελέτης «Ασφαλτοστρώσεις– Τσιμεντοστρώσεις δρόμου ΔΕ Μολάων»116.6 KiB43
Αρίθμ 190-13.06.2012 Αλλαγή τίτλου έργου «Κατασκευή φρεατίων, σχαρών & επισκευή σχαρών»117.2 KiB43
Αρίθμ 235-24.07.2012 Περί «Μελέτης Διάνοιξης Δρόμου & Κατασκευής Γεφυριού (ΤΚ Κάτω Καστανέας)»115.0 KiB44
Αρίθμ 356-21.11.2012 Περί «ΝΠ Κοινων Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου»109.5 KiB44
Αρίθμ 260-14.09.2012 Έγκριση Μελέτης «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις αγωγών ΔΕ Ασωπού»120.3 KiB44
Αρίθμ 081-06.03.2012 Επικαιροποίηση 59-2006 Απόφασης Δημ Συμβουλίου τ Δήμου Βοιών»117.5 KiB44
Αρίθμ 391-19.12.2012 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασιάς297.6 KiB44
Αρίθμ 054-15.02.2012 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων112.6 KiB44
Αρίθμ 077-06.03.2012 Περί απευθείας αναθέσεως της προμήθειας φανοστατών ΔΕ Βοιών119.3 KiB44
Αρίθμ 060-15.02.2012 Συμμετοχή Δήμου στο έργο «Πράσινη οικονομία, κοιν συνοχή & απασχόληση»117.9 KiB44
Αρίθμ 095-06.03.2012 Αλλαγή φορέα υλοπ έργου«Αποχέτευση Παραλ Οικ Δ Ασωπού– Εγκατ Λυμάτων»147.8 KiB44
Αρίθμ 251-10.08.2012 Έγκριση & παραλαβή μελ «Τροποπ όρων & περιορισμών δόμησης,Λάχι Βοιών»114.4 KiB44
Αρίθμ 057-15.02.2012 Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ποσών 670,07 και 20,00 €130.5 KiB44
Αρίθμ 371-30.11.2012 Τροποπ όρων προγρ Σύμβασης άρθ 22 Ν.36112007, Αντικ Εσωτ Δικτ Ύδρ Νεάπ245.3 KiB44
Αρίθμ 292-27.09.2012 Έγκριση 100-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων (θέση Λεμονιά)»121.0 KiB44
Αρίθμ 053-15.02.2012 Περί αποδοχής ή μη δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δ Μονεμβασίας έτους 2012146.7 KiB44
Αρίθμ 116-26.04.2012 Εκτέλεση έργου «Επισκευή & συντήρ στέγης δημοτ καταστ ΤΚ Κάμπου Βοιών»126.5 KiB44
Αρίθμ 118-26.04.2012 Καθορισμός τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» (51-2012 Απ Οικ Επ )126.0 KiB44
Αρίθμ 115-26.04.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012 & τροποποιηση τεχν Προγράμματος157.2 KiB44
Αρίθμ 345-21.11.2012 Περί του Προγράμματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών117.6 KiB45
Αρίθμ 121-26.04.2012 Υλοποίηση έργου «Κατασκευή Νέου Νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης»119.7 KiB45
Αρίθμ 034-07.02.2012 Περί Συγκροτήσεως & ορισμού μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών127.0 KiB45
Αρίθμ 225-04.07.2012 Περί της αιτήσεως του Κρυπωτού Αριστείδη, για μεταφορά χρήσης παραλίας115.8 KiB45
Αρίθμ 305-17.10.2012 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΔ Αγ Νικολάου»115.9 KiB45
Αρίθμ 346-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελ Καταγραφής & Αποτύπωσης Περιπατητικών Διαδρομών»114.9 KiB45
Αρίθμ 328-31.10.2012 Έγκριση Πράξεων Εκκαθάρ ,αποδοχής περουσ στοιχείων & υποχρεώσεων ΔΕΤΑΚ143.7 KiB45
Αρίθμ 365-21.11.2012 Πρόταση χρηματοδότησης έργου «Ολοκλήρ Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου»141.5 KiB45
Αρίθμ 349-21.11.2012 Έγκριση & παραλαβή «Μελέτης οριοθέτησης Χειμάρρου ΒΑΡΚΑ & ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ»115.5 KiB45
Αρίθμ 029-07.02.2012 Έγκρίση απόφ ΔΣ του Δημοτ Λιμενικού Ταμείου, περί ψηφίσεως προϋπ 2012158.6 KiB45
Αρίθμ 098-09.04.2012 Έγκριση έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών»132.1 KiB45
Αρίθμ 105-09.04.2012 Δημιουργία τουριστικού δηλωτικού σήματος & σχεδ βασικής εταιρ ταυτότητας132.8 KiB45
Αρίθμ 250-10.08.2012 Σχετικά με «Κατασκευή Συνδέσεων Αποχετευτικού Δικτύου ΔΚ Νεάπολης»121.9 KiB45
Αρίθμ 271-14.09.2012 Αποδοχή χρηματοδότησης 37.519,31 €, κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων119.0 KiB45
Αρίθμ 173-29.05.2012 Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην ΤΚ Χάρακα108.9 KiB45
Αρίθμ 286-27.09.2012 Έγκριση προσωρ παραλαβής έργου «Αποπεράτωση Δημ Αθλ Κέντρου Δ Ασωπού»140.8 KiB45
Αρίθμ 187-13.06.2012 Αντικατάστάση μέλους ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας Εκπαίδευσης151.2 KiB46
Αρίθμ 047-15.02.2012 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την καταπολέμηση των κουνουπιών184.1 KiB46
Αρίθμ 104-09.04.2012 Κατασκευή τουριστικού χάρτη– φυλλαδίου σε αγγλικό κείμενο123.2 KiB46
Αρίθμ 163-29.05.2012 Έγκριση & οριστική παραλαβή «Μελέτης Γεωτεχν Ερευνών στο Λυκείου Μολάων»116.7 KiB46
Αρίθμ 132-26.04.2012 Κλείσιμο τμήματος δρόμου Νεάπολης, για διεξαγωγή Βατικιώτικου Αγώνα Ζωής115.7 KiB46
Αρίθμ 332-31.10.2012 Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης 2012» (σχετική 268-2012 Απόφαση)175.6 KiB46
Αρίθμ 103-09.04.2012 Έγκριση & παραλαβή «περιβαλ μελέτης νομιμ λιμενικών εγκατ Πλάκα- Μαρίνα»115.7 KiB46
Αρίθμ 033-07.02.2012 Απευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Α-θμιας & Β-θμιας εκπαίδευσης140.7 KiB46
Αρίθμ 186-13.06.2012 Έγκριση 20-2012 Απ ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (Αναμ πρ.2012)114.5 KiB46
Αρίθμ 172-29.05.2012 Επιστροφή ποσού 90,00 € στον PRENDA ALMIR, ως αχρεωστήτως καταβληθέν118.1 KiB46
Αρίθμ 026-24.01.2012 Έγκρίση καταστ εφημεριών & ωραρ λειτουργίας φαρμακείων Δ Μονεμβασιάς115.1 KiB47
Αρίθμ 174-13.06.2012 Έγκιρση 1ου Ανακεφ Πίν Εργασιών «Αποκατ ζημιών από θεομηνίες (ΔΕ Βοιών)»123.1 KiB47
Αρίθμ 111-09.04.2012 Χορήγηση άδειας υδροδότησης οικιακού στάβλου στην κ Κούτσαρη Παναγιώτα109.4 KiB47
Αρίθμ 072-06.03.2012 Υποβολή πρότασης οριοθέτησης του οικισμού «Παναγίτσα» (Μπουρμπουτσέλια)126.8 KiB48
Αρίθμ 137-17.05.2012 Παράταση εκτέλεσης έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρ χώρων ΤΚ Ελιάς»118.6 KiB48
Αρίθμ 331-31.10.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού & Τεχν Προγράμματος του Δήμου οικ έτους 2012146.5 KiB48
Αρίθμ 368-30.11.2012 Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2013496.5 KiB48
Αρίθμ 354-21.11.2012 Υποβολή πρότασης θεσμοθέτησης Χερσονήσου Μαλέα ως «Φυσικό Περιφ Πάρκο»202.4 KiB48
Αρίθμ 078-06.03.2012 Παραχωρ χώρου στο Δημ Σχ Ελαίας αποθήκευσης υλικού της Δημ Ρουμ Βιβλιοθ113.5 KiB48
Αρίθμ 333-31.10.2012 Έγκριση 1ου Συγκριτ Πίνακα & 1ης Συμπληρ Σύμβασης της Μελέτης ΓΠΣ Βοιών113.8 KiB48
Αρίθμ 131-26.04.2012 Χαρακτηρισμός ως ιστορικό Δ Μνημείο του π Ναυτικού Γερμ Παρατηρητηρίου111.1 KiB48
Αρίθμ 295-27.09.2012 Έγκριση 101-2012 Μελέτης «Ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Συκιάς (Μπροκούτσα)»117.1 KiB49
Αρίθμ 036-07.02.2012 Περί τροποποιήσεως του κανονισμού αποχέτευσης στην ΤΚ Μονεμβασίας135.2 KiB49
Αρίθμ 109-09.04.2012 Καταβολή επιδότησης μεταφοράς μαθητών Α-βάθμιας εκπαίδευσης107.7 KiB49
Αρίθμ 339-31.10.2012 Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 2-Θ Ειδικού Σχολείου Μολάων116.3 KiB50
Αρίθμ 025-24.01.2012 Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2012124.0 KiB51
Αρίθμ 269-14.09.2012 Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς μαθητών Α-βάθμιας & Β-βάθμιας εκπαίδευσης176.6 KiB53
Αρίθμ 299-17.10.2012 Αποδοχή ή μη της παραίτησης του κ Μέντη Γεωργίου (Εξ Αναβολής)121.4 KiB53
Αρίθμ 020-17.01.2012 Σύναψη Προγραμμ Σύμβασης«Αντικατ δικτύου ύδρ ΤΚ Βελανιδίων-Αγ Νικολάου»222.8 KiB53
Αρίθμ 402-28.12.2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012135.9 KiB53
Αρίθμ 159-17.05.2012 Περί της Oνοματοδοσίας οδών και πλατειών ΤΚ Πακίων ΔΕ Μολάων124.2 KiB54
Αρίθμ 125-26.04.2012 Έγκρίση & παραλαβή «Πρ Μελέτης Γεωλ Καταλληλότητας» (ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Ασωπού)»116.0 KiB54
Αρίθμ 170-29.05.2012 Περί διορθώσεως της αρ 122-2012 Απόφασης του ΔΣ114.7 KiB55
Αρίθμ 018-17.01.2012 Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2012135.5 KiB57
Αρίθμ 015-17.01.2012 Περί εκπτώσεως τελών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου για τα έτη 2010 & 2011236.6 KiB58
Αρίθμ 252-10.08.2012 Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας160.3 KiB59
Αρίθμ 027.24.01.2012 Απευθείας ανάθεσης προμήθ καυσίμων στις ΔΕ που απέβη άγονος διαγωνισμός139.2 KiB60
Αρίθμ 022.24.01.2012 Κατάρτηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2012168.4 KiB61
Αρίθμ 157-17.05.2012 Τροποποίηση & συμπλήρωση 125-2012 Απόφασης ΔΣ130.9 KiB61
Αρίθμ 017-17.01.2012 Ορισμός εκπροσ παραλαβής παραχ απορριμματοφόρου από ΣΔΣ Αποβλ Λακωνίας112.6 KiB62
Αρίθμ 090-06.03.2012 Από 1-2012 Πρακτικού Επιτρ Επίλ Φορολ Διαφορών,εξέτασης φορολ υποθέσεων200.7 KiB62
Αρίθμ 005-17.01.2012 Ορισμός Δ Συμβούλου συγκρότ επιτρ παραλαβ εργασιών-μεταφορ(άρθ.67 ΠΔ2880)113.6 KiB62
Αρίθμ 014-17.01.2012 Αποδοχή ή μη Τοπογραφ-Χωροταξικής μελέτης πρ εφαρμ Τομ Δ΄ Σχεδίου Νεάπολης115.4 KiB62
Αρίθμ 401-28.12.2012 Ανάκληση της 147-2009 ΑΔΣ τ Δήμου Ασωπού, περί μελέτης ΣΧΟΟΑΠ212.2 KiB63
Αρίθμ 011-17.01.2012 Προγραμμ σύμβαση«Κατασκευή δρόμων σχεδ Πλύτρας» με Περ Πελοποννήσου159.9 KiB63
Αρίθμ 019-17.01.2012 Σύναψη νέας Προγραμμ Σύμβασης«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΔ Λαχίου»212.8 KiB63
Αρίθμ 012-17.01.2012 Εξέταση ενστάσεων τροποποίησης χρήσεως γης ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης172.6 KiB63
Αρίθμ 023-24.01.2012 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα130.3 KiB64
Αρίθμ 028-24.01.2012 Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012171.7 KiB66
Αρίθμ 010-17.01.2012 Έγκριση Απ.21β2011 ΔΣ Λιμενικού Ταμείου (αφορά τον ΟΕΥ του ΛΤ)142.1 KiB66
Αρίθμ 002-17.01.2012Έγκριση Απόφ.162011 ΔΣ Κοινωφελούς Επιχείρησης (προϋπολογισμός 2012)124.9 KiB66
Αρίθμ 004-17.01.2012 Ορισμός Δ Συμβούλου συγκρότ επιτρ παραλαβ έργ άνω 5.869,40€(ΠΔ17187αρ16)115.7 KiB67
Αρίθμ 021-17.01.2012 Περί έκδοσης ψηφίσματος για την κατάργηση του Τελωνείου Μονεμβασίας287.3 KiB68
Αρίθμ 003-17.01.2012 Συγκρότηση επιτρ παραλαβής έργων έως 5.869,40€ ετ.2012 (ΠΔ17187 άρθ.15)117.4 KiB68
Αρίθμ 001-17.01.2012 Έγκριση Απόφ.152011 ΔΣ Κοινωφελούς Επιχείρησης (διετές πρόγραμμα δράσης)185.9 KiB69
Αρίθμ 007-17.01.2012 Συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου (άρθ.1 ΠΔ 2701981)114.0 KiB70
Αρίθμ 013-17.01.2012 Περί χορηγήσεως παράτασης εκτέλεσης έργου «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης»208.0 KiB71
Αρίθμ 091-06.03.2012 Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς κατάλογους ΔΕ Βοιών470.3 KiB81
Αρίθμ 016-17.01.2012 Περί χορηγήσεως άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην ΔΚ Μολάων254.9 KiB92
Αρίθμ 045-07.02.2012 Συμπλήρωση αριθ 386 -2011 «Περί καθορισμού του δικαιώματος βοσκής»293.9 KiB251
Αρίθμ 342-31.10.2012 Επιλογή δικαιούχων στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγ Νεκταρίου στην ΤΚ Συκέας156.7 KiB283
Αρίθμ 041-07.02.2012 Περί 1-2012 Απ Δημοτ Κοινότητας«Προτάσεις για ονοματοδ οδών ΔΚ Μολάων»166.7 KiB415