Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

455

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2018 Παραλαβή των προμελετών, του τεύχους προϋπολογισμού - προσμετρήσεων και του τεύχους προμήθειας εξοπλισμού για την πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ334.3 KiB3
002/2018 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ» με βεβαίωση λειτουργίας/χρήσης υποδομών κτιρίου, ανθρώπινου δυναμικού και συντήρησης. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή339.7 KiB3
003/2018 Αποδοχή απόφ. προέγκρισης και δημοπράτησης έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος αίθριου και αίθουσας υποδοχής Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», Μέτρου 19.2 «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2014-2020»435.0 KiB2
004/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις341.4 KiB3
005/2018 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών327.4 KiB2
006/2018 Έγκριση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2018 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου (σχετ. 1 & 2/2018 αποφάσεις Δ.Σ. Ν.Π.)327.3 KiB2
007/2018 Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου324.3 KiB2
008/2018 Επικαιροποίηση της αριθ. 13/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου325.3 KiB1
009/2018 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών326.1 KiB2
010/2018 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών327.8 KiB3
011/2018 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών326.1 KiB2
012/2018 Σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων του H/M εξοπλισμού της προσφοράς με ισοδύναμα του έργου «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ325.7 KiB1
013/2018 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2018338.9 KiB2
014/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2018461.7 KiB2
015/2018 Περί παροχής υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Παράταση διάρκειας συμβάσεων και έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας για το διάστημα 2018-2019271.5 KiB3
016/2018 Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012354.0 KiB1
017/2018 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2018326.5 KiB1
018/2018 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας277.7 KiB1
019/2018 Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2018384.2 KiB2
020/2018 Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2017616.6 KiB1
021/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2018368.5 KiB1
022/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις326.2 KiB1
023/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου327.8 KiB2
024/2018 Περί εγκρίσεως του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού346.9 KiB2
025/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης328.9 KiB2
026/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου κααι Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών341.1 KiB1
027/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης329.4 KiB2
028/2018 Περί γνωμοδοτήσεως επί της μελέτης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων πλησίον του οικισμού «Φούτια» σε περιοχή ιδιοκτησίας Β. ΛΙΟΥΤΑ Ε.Π.Ε. στη θέση «Μεσονήσι της Τ.Κ. Κουλεντίων της Δ.Ε. Μονεμβασίας325.6 KiB1
029/2018 Περί ορισμού επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων388.7 KiB1
030/2018 Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 229/99366.1 KiB2
031/2018 Περί προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016420.2 KiB1
032/2018 Α. «Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, καθορ. τμήματος για έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι). Β. Καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος κατόπιν δημοπρασίας, τιμή εκκίνησης347.9 KiB2
033/2018 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους356.4 KiB1
034/2018 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2018418.5 KiB2
035/2018 Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006327.8 KiB1
036/2018 Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων327.8 KiB2
037/2018 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου326.1 KiB2
038/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 21/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά τον καθορισμό των εξόδων παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας322.6 KiB2
039/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 4/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018326.3 KiB1
040/2018 Περί εγκρίσεως του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2016325.9 KiB1
041/2018 Επέκταση ετήσιας συνδρομής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας353.7 KiB1
042/2018 Περί διοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Α’ Βοήθειες σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την ΕΔΟΚ340.9 KiB1
043/2018 Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου354.7 KiB2
044/2018 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2018334.6 KiB2
045/2018 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών325.2 KiB2
046/2018 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή322.5 KiB2
047/2018 Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές αυτών για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ337.5 KiB1
048/2018 Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου329.2 KiB1
049/2018 Εκλογή αναπληρωματικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής327.8 KiB1
050/2018 Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής327.0 KiB1
051/2018 Περί μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Νεάπολης για τις ανάγκες στέγασης αποθήκης της Δ.Ε. Βοιών333.7 KiB2
052/2018 Περί διοργανώσεως αθλητικής εκδήλωσης και διάθεση πίστωσης346.3 KiB1
053/2018 Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας396.0 KiB2
054/2018 Εξέταση αίτησης κας Μάρθας Ανδρεσάκη ιδιοκτήτριας καταστήματος για κατασκευή πέργκολας και διόρθωση πεζοδρομίου στη Νεάπολη326.4 KiB2
055/2018 Εξέταση αίτησης κ. Γεωργίου Μάρκου ιδιοκτήτη καταστήματος για κατασκευή πέργκολας στη Νεάπολη326.8 KiB1
056/2018 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών392.9 KiB1
057/2018 Σύσταση επιτροπής για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8/2/2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ 474/τ.Β/14-2-2018)330.2 KiB1
058/2018 Παράταση μίσθωσης ακινήτου στους Μολάους για εμπορική χρήση327.1 KiB2
059/2018 Περί Διορθώσεως της υπ’ αριθ. 27/2018 απόφασης του Δ.Σ.328.3 KiB2
060/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 20/2018 μελέτης «Προμήθεια – τοποθέτηση παλμικών παροχόμετρων (υδρόμετρα) σε υφιστάμενες υδρευτικές υδροληψίες και σε υφιστάμενες δεξαμενές νερού στο Δήμο Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Πελοπόννησος.335.1 KiB2
061/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις344.3 KiB2
062/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης330.3 KiB2
063/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις335.2 KiB1
064/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου336.6 KiB2
065/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016333.3 KiB2
066/2018 Περί εγκρίσεως του 3ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης335.5 KiB2
067/2018 Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης350.8 KiB2
068/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού332.2 KiB1
069/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ζάρακα329.2 KiB1
070/2018 Μερική ανάκληση της αριθ. 32/2018 Α.Δ.Σ. και καθορισμός τέλους χρήσης αιγιαλού στην Τ.Κ. Ελίκας330.3 KiB1
071/2018 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμμ. Σύμβασης Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έργου <Αποκατάσταση – βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας>, ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης, εξουσιοδ. Δημάρχου390.8 KiB0
072/2018 Περί τροποποίησης της ενταγμένης πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ΦΑΣΗΣ του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020338.1 KiB2
073/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2018379.8 KiB2
074/2018 Περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού350.5 KiB1
075/2018 Παραχώρηση εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ναυτικού Μουσείου και του Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου345.2 KiB2
076/2018 Με την υλοποίηση έργου «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών, Μονεμβασίας, Ασωπού και Μολάων Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 και στη Δράση 6.β.1334.4 KiB2
077/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας327.5 KiB1
078/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών327.5 KiB1
079/2018 Ανάθεση προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16933.6 KiB2
080/2018 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου345.1 KiB1
081/2018 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα345.6 KiB2
082/2018 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου968.2 KiB2
083/2018 Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος440.8 KiB1
084/2018 Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 343.0 KiB2
085/2018 Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου332.2 KiB1
086/2018 Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης428.6 KiB1
087/2018 Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ. έτους 20181.0 MiB1
088/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2018375.8 KiB2
089/2018 Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας333.3 KiB1
090/2018 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών»349.1 KiB2
091/2018 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»348.8 KiB4
092/2018 Περί προσλήψεως δύο (2) ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2018343.1 KiB1
093/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις344.2 KiB1
094/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016328.4 KiB1
095/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου335.0 KiB1
096/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου345.4 KiB1
097/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις351.6 KiB1
098/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις345.0 KiB1
099/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ–Τακτ/τικού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών344.6 KiB1
100/2018 328.0 KiB3
101/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας327.7 KiB2
102/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τμήματος δημοτικού δρόμου οικισμού Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων325.8 KiB2
103/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού325.2 KiB1
104/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου325.4 KiB1
105/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας326.5 KiB1
106/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση LAZARETTO μέχρι την πύλη του Κάστρου331.0 KiB2
107/2018 Περί προμήθειας οχήματος μεταφοράς επιβατών (λεωφορείου), από το ελεύθερο εμπόριο340.8 KiB1
108/2018 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον νόμιμο αναπληρωτή του, για να συμμετέχει στην Επιτροπή Καθορισμού Επιφανειακού Αποδέκτη Επεξεργασμένων Λυμάτων, της υπό μελέτη Ε.Ε.Λ. Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Μονεμβασίας324.3 KiB1
109/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 18/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018325.5 KiB1
110/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 26/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018325.4 KiB1
111/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 11/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018326.3 KiB1
112/2018 Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, οικονομικού έτους 2017, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) & καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 261 Ν.3463/2006328.9 KiB3
113/2018 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της αριθ. 85/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου333.1 KiB2
114/2018 Ονομασία του δημοτικού σταδίου Τ.Κ. Ελίκας σε ‘Δημοτικό Στάδιο Θεοδώρου Τσιγκούνη’323.8 KiB1
115/2018 Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006347.7 KiB1
116/2018 Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης στον κ. ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ Κων/νο εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας326.0 KiB2
117/2018 Περί λύσης μίσθωσης ακινήτου325.5 KiB1
118/2018 Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου539.2 KiB1
119/2018 Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας292.2 KiB1
120/2018 Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, που αφορά στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης399.3 KiB2
121/2018 Διατήρηση ή μη εκκενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Κ. Μολάων376.9 KiB1
122/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους352.1 KiB1
123/2018 Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αναβάθμισης Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας, Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού στην ΕΕΛ Νεάπολης (με σκοπό την απεριόριστη άρδευση)346.2 KiB1
124/2018 Περί γνωμοδοτήσεως υπέρ του χαρακτηρισμού της οδού Μολάων – Φοινικίου ως μοναδικής δημοτικής οδού329.3 KiB1
125/2018 Περί εγκρίσεως υλοποίησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας’323.2 KiB1
126/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης329.0 KiB1
127/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις350.1 KiB1
128/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου350.0 KiB1
129/2018 Περί ορισμού επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων361.8 KiB2
130/2018 Περί αποδοχής και κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου326.1 KiB1
131/2018 Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου μητρώου αρρένων (γεννηθέντων το έτος 2017)322.9 KiB1
132/2018 Περί ανακηρύξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Μονεμβασίας370.3 KiB2
133/2018 Περί Καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητείας ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Μονεμβασίας κατά το σχολικό έτος 2018-19564.9 KiB1
134/2018 Περί προσλήψεως προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2018363.4 KiB1
135/2018 Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση του έργου της Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150 KV Πελοποννήσου – Κρήτης (Υ/Σ Μολάων – Υ/Σ Χανίων361.1 KiB1
136/2018 Περί ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμού αποζημίωσης μελών δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις354.5 KiB1
137/2018 Περί ονομασίας οδών και πλατειών Τοπικών Κοινοτήτων Μονεμβασίας, Λαχίου και Ελίκας448.8 KiB1
138/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους359.8 KiB1
139/2018 Περί υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 και έγκριση σχετικών Μελετών344.5 KiB2
140/2018 Έγκριση των αριθ. 67 και 68/2018 μελετών που αφορούν στην «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι328.9 KiB2
141/2018 Περί εγκρίσεως προγραμμ. Σύμβασης Ν.3852/2010 άρθ. 100, μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου Λακωνίας, έργου «Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας», πρ. 44.725,46€ - μέλη επιτροπής - Εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου391.3 KiB2
142/2018 Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Αποκατάσταση ανωδομής & επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας», προϋπολογισμού 44.725, 46 €.324.7 KiB1
143/2018 Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000 €325.3 KiB1
144/2018 Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής του Τεύχους Διακήρυξης Σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Άρδευσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης346.0 KiB1
145/2018 Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής «Μελέτη- Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Δ.Κ. Μολάων, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση» και «Μελέτη- Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Δ.Κ. Νεάπολης, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση»363.9 KiB2
146/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης338.9 KiB1
147/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου330.0 KiB1
148/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων325.1 KiB1
149/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας344.0 KiB1
150/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού331.9 KiB2
151/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας324.0 KiB1
152/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμων Τ.Κ. Βελανιδίων, Λαχίου και Δ.Κ. Νεάπολης324.7 KiB1
153/2018 Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών323.7 KiB1
154/2018 Περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού»328.0 KiB1
155/2018 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον οικισμό Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων σύμφωνα με την καθορισμένη διαδρομή332.9 KiB2
156/2018 Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας 5 παιδικών ομάδων μπάσκετ394.8 KiB1
157/2018 Επιστροφή ποσού 421,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν323.9 KiB1
158/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 20/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018322.8 KiB1
159/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 47/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018322.9 KiB1
160/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 19/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018322.8 KiB0
161/2018 Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017321.7 KiB1
162/2018 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.650.000,00 € για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ337.4 KiB1
163/2018 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 260.000,00 € για την προμήθεια οχημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού344.9 KiB2
164/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους368.3 KiB1
165/2018 Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην ποινική υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER332.9 KiB2
166/2018 Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών στη θέση Ξιφιάς Τ.Κ. Νομίων328.2 KiB2
167/2018 Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση Ιωάννη Μανάκου327.9 KiB1
168/2018 Περί τμηματικής τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μονεμβασίας324.4 KiB1
169/2018 Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων» προϋπολογισμού 41.799,20 €327.9 KiB2
170/2018 Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης326.9 KiB2
171/2018 Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγγελώνας327.0 KiB2
172/2018 Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας327.5 KiB2
173/2018 Περί έγκρισης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α. 168/1996) και προσθήκη καθ΄ ύψος ισογείου κτιρίου με χρήση Πνευματικού Κέντρου Συκέας327.3 KiB2
174/2018 Περί υποβολής προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Ανατολική Πελοπόννησος» και β) Δέσμευση του Δήμου για ένταξη των έργων στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τρεχούσης Περιόδου339.2 KiB1
175/2018 Περί αναθέσεως προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016434.0 KiB1
176/2018 Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων365.6 KiB1
177/2018 Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ328.0 KiB2
178/2018 Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγ. Νικολάου343.7 KiB1
179/2018 Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις325.3 KiB1
180/2018 Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου325.2 KiB2
181/2018 Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών341.1 KiB2
182/2018 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης340.4 KiB1
183/2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 134/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας348.0 KiB1
184/2018 Περί εγκρίσεως Σχεδίου Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μονεμβασίας584.8 KiB1
185/2018 Περί Καθορισμού του ύψους των τελών χρήσης χώρου ανά θέση κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στις Τ.Κ. Συκέας και Μεταμόρφωσης επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Μαρίνας και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος340.5 KiB1
186/2018 Περί λήψεως νέας απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2018335.4 KiB1
187/2018 Περί επιστροφής ποσών 104,74 και 104,82 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντα338.7 KiB1
188/2018 Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης343.8 KiB2
189/2018 Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας292.5 KiB1
190/2018 Περί διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εορτασμού τοπικής εορτής και επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας400.1 KiB2
191/2018 Περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων355.3 KiB2
192/2018 Περί διάθεσης πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου423.8 KiB2
193/2018 Περί διάθεσης πίστωσης για αθλητικές εκδηλώσεις407.7 KiB1
194/2018 Περί ίδρυσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου328.3 KiB1
195/2018 Παραχώρηση σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων369.7 KiB1
196/2018 Περί δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας www.dimosnet.gr358.2 KiB1
197/2018 Περί γνωμοδοτήσεως υπέρ του χαρακτηρισμού της οδού Κουπιών-Ρειχέας ως μοναδικής δημοτικής οδού324.9 KiB2
198/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 21/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σχετικά με την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων για χρηματοδότηση από το Δήμο337.2 KiB2
199/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 22/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018335.5 KiB1
200/2018 ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση για τις εργασίες κατασκευής αιολικού εργοστασίου στη θέση Αλώνα Κουλεντίων342.2 KiB2
201/2018 Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 20181.2 MiB1
202/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους349.3 KiB1
203/2018 Συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ «Σπάρτη. Παγκόσμια Πόλη270.3 KiB1
204/2018 Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 91.700,00 € για την Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Μονεμβασίας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ345.5 KiB2
205/2018 Περί αγοράς μετοχών ιδιωτικών Συλλογικών Φορέων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Δήμο Μονεμβασίας347.5 KiB1
206/2018 Περί αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων. 269.8 KiB3
207/2018 Απόδοση και κατανομή επιχορήγησης για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων323.2 KiB1
208/2018 Περί Προγραμματικής Σύμβασης Ν.3852/2010 άρθ.100, τροπ. με άρθ.179 του Ν.4555/18, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Περιφ. Πελοποννήσου, «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας», πρ.600.000,00€ - μέλη επιτροπής - Εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου1.4 MiB1
209/2018 Περί Προγραμματικής Σύμβασης Ν.3852/2010 άρθ.100, τροπ. με άρθ.179 Ν.4555/18, μεταξύ Δήμου και Περιφ. Πελοποννήσου, «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων δημιουργίας πρόσβασης ΑΜΕΑ», πρ. 237.145,40€. - μέλη επιτροπής - Εξουσιοδ. Δημάρχου1.0 MiB1
210/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016324.7 KiB1
211/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης343.3 KiB1
212/2018 Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας345.4 KiB1
213/2018 Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης357.3 KiB1
214/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίου Φωκά –Μονεμβασίας Δ.Ε. Μονεμβασίας325.1 KiB1
215/2018 Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Δήμου Μονεμβασίας609.4 KiB1
216/2018 Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη – Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ οικισμού Πλύτρας, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση351.4 KiB1
217/2018 Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Αποκατάστασης κτιρίου ΣΥΚΙΚΗΣ και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων325.7 KiB2
218/2018 Περί διακοπής εργασιών του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας322.5 KiB2
219/2018 Περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Έργων332.2 KiB1
220/2018 Εξέταση αιτήματος κ. Δημητρίου Μιχελάκου για διαμόρφωση εδάφους για τη δημιουργία χώρου πρασίνου σε κοινόχρηστο χώρο εντός του οικισμού της Τ.Κ. Συκέας322.3 KiB1
221/2018 Περί εγκρίσεως κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας274.0 KiB0
222/2018 Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας280.4 KiB2
223/2018 Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης/2018 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου323.2 KiB2
224/2018 Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «Διόρθωση της αρ.133/2018 απόφ. Δ.Σ. περί Καθορισμού αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ για απασχόληση στο Δήμο Μονεμβασίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019339.6 KiB1
225/2018 α) Περί υλοποίησης έργου «Βελτίωση Αγρ. δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας» υποβολή αιτήματος ένταξης στην πρόσκληση IV του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», β) Δέσμευση Δήμου ένταξης στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τρέχουσας περιόδου, γ)&δ) Βεβαιώσεις335.3 KiB1
226/2018 Περί τροποποιήσεως της αριθ. 174/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον προϋπολογισμό της μελέτης Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου και προσθήκη καθ΄ ύψος ισογείου κτιρίου με χρήση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Συκέας347.9 KiB1
227/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους351.6 KiB1
228/2018 Περί χορήγησης στο Δήμο από την Τράπεζα Πειραιώς καταθετικών καρτών326.4 KiB0
229/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας329.2 KiB3
230/2018 Περί συμμετοχής του Δήμου στο Φεστιβάλ «Σπάρτη. Παγκόσμια Πόλη402.1 KiB1
231/2018 Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων338.2 KiB1
232/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 30/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018323.2 KiB1
233/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 70/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017322.3 KiB2
234/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 89/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018323.2 KiB1
235/2018 Περί αποδοχής και κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου327.4 KiB2
236/2018 Περί εγκρίσεως του Απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος»325.9 KiB2
237/2018 Περί επιχορήγησης αθλητικών σωματείων του Δήμου Μονεμβασίας344.6 KiB1
238/2018 Περί αντικαταστάσεως αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας329.0 KiB1
239/2018 Λήψη συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 208/2018 Α.Δ.Σ. περί «Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ‘Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας’1.4 MiB1
240/2018 Λήψη συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 209/2018 Α.Δ.Σ. περί «Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ‘Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων για τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ’1.1 MiB2
241/2018 Περί σύναψης Προγρ. Σύμβασης Ν.3852/2010 άρθ.100, τροπ. με άρθ.179 Ν.4555/18, μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Πελοποννήσου, έργου «Προμήθεια, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ΤΚ Νεάπολης», πρ. 168.000,00€ - μέλη επιτροπής - Εξουσ/ση Δημάρχου417.4 KiB1
242/2018 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους345.3 KiB1
243/2018 Περί έγκρισης των πινάκων μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου Μονεμβασίας που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτομέα s1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»336.6 KiB1
244/2018 Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2018320.6 KiB1
245/2018 Αποδοχή 221.940,40€ πράξης Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου,πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών δήμων» - Αναμ. Προϋπολογισμού - Έγκριση εκτέλεσης331.1 KiB2
246/2018 Αποδοχή 510.000,00€ έργου «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση Αγροτ. Δρόμου ΒΑΛΤΑΚΙ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Αγ. Νικολάου Βοιών - Αναμόρφ. Προϋπ/σμού - Τροπ. Τεχν. Προγράμματος - Έγκριση εκτέλεσης334.1 KiB1
247/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016323.7 KiB1
248/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Δ Λαχίου322.2 KiB1
249/2018 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντανάσσης και Λαχίου323.4 KiB1
250/2018 Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις323.1 KiB2
251/2018 Περί αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων268.1 KiB2
252/2018 Περί επεκτάσεως του δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Ασωπού (Θέση Παναγίτσα)321.5 KiB3
253/2018 Περί διάθεσης πίστωσης για Αθλητικές εκδηλώσεις335.8 KiB1
254/2018 Περί διοργανώσεως εκδήλωσης ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου από το Δήμο Μονεμβασίας325.9 KiB1
255/2018 Περί της από 20.08.2018 αιτήσεως της κ. Λαμπρινάκου Νίκης για χορήγηση άδειας παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού Τ.Κ. Πακίων323.9 KiB0
256/2018 Περί της από 20.08.2018 αιτήσεως του κ. Δουδουμόπουλου Κων/νου-Ιωάννη για χορήγηση άδειας παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού Τ.Κ. Πακίων326.4 KiB1
257/2018 Περί της από 04/09/2018 αίτησης κ. Καρούνη Κων/νου του Γεωργίου για αλλαγή υδρομετρητή στα Πάκια323.9 KiB1
258/2018 Περί εξετάσεως αιτήματος του κ. Κότσαλη Άγγελου του Στυλιανού και της κ. Κότσαλη Σταματικής του Λάμπρου για διαμόρφωση εδάφους για τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο εντός του σχεδίου πόλεως Μολάων322.3 KiB2
259/2018 Περί συγκροτήσεως Επιτροπής διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους323.4 KiB1
260/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 32/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018321.9 KiB1
261/2018 Περί έγκρισης της αριθ. 32/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018321.3 KiB1
262/2018 Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης662.9 KiB1
263/2018 Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας277.6 KiB1
265/2018 Περί εγκρίσεως των αριθ. 33/2018 & 34/2018 Αποφάσεων Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού», αφορούν έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων έτους 2017326.2 KiB2
266/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 95/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017326.9 KiB1
267/2018 Περί εγκρίσεως της αριθ. 33/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017272.7 KiB1
270/2018 Περί καθορισμού του Συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019630.9 KiB1
271/2018 Περί καθορισμού τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2019764.5 KiB2
272/2018 Περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019353.2 KiB1
273/2018 Περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων για το έτος 2019348.9 KiB1
275/2018 Περί μη παραχώρησης δημοτικών ακινήτων στο Υπερταμείο331.3 KiB1
287/2018 Περί συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 2018353.4 KiB1
288/2018 Περί προμήθειας αντικειμένων φιλοφρονήσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου261.7 KiB1
289/2018 Περί έντυπης καταχώρησης για την τουριστική προβολή του Δήμου326.3 KiB2
294/2018 Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας281.7 KiB1
295/2018 Περί καλύψεως εξόδων κηδείας απόρου κατοίκου εν ζωή του Δήμου Μονεμβασίας277.0 KiB2