Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2020

601

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βιντεοσκόπηση και ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Μονεμβασίας283.7 KiB21
002/2020 Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019741.3 KiB10
003/2020 Περί Καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2020345.1 KiB20
004/2020 Περί αποδοχής 129.391,79 €, για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ελίκας και Τ.Κ. Μονεμβασίας», από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019», Αναμόρφ. προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος 2020359.5 KiB7
005/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έργου «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων πρόσβασης ΑΜΕΑ» προϋπ.237.145,40€336.6 KiB12
006/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έργου «Προμήθεια, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου στη Νεάπολης» προϋπ.168.000,00€335.0 KiB12
007/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έργο «Ανακατασκευή του ανατολ. παράκτιου τοίχου, ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού Νεάπολης»332.6 KiB11
008/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για το έργο «Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης»332.3 KiB4
009/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκπόνηση μελέτης "Κυκλοφοριακή Μελέτη εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης"331.2 KiB15
010/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου μεαναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας αντίστοιχα, για την εκτέλεση των έργων και μελετών331.0 KiB12
011/2020 Περί υπογραφής Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ Δήμου, πράσινου Ταμείου και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδ. προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 20191.2 MiB40
012/2020 Περί υπογραφής Σύμβασης του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», για Ολοκληρωμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών435.0 KiB31
013/2020 Περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού381.9 KiB5
014/2020 «Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, για το έτος 2020».355.2 KiB5
015/2020 Περί καθιερώσεως λειτουργίας όλες τις ημέρες του μήνα (Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων του Δήμου Μονεμβασίας335.9 KiB3
016/2020 Περί εξουσιοδοτήσεως αντιδημάρχου για την υπογραφή πρόσθετων πράξεων των δανειστικών συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων329.0 KiB5
017/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου343.6 KiB13
018/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας339.6 KiB10
019/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Μολάων» στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017327.2 KiB5
020/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού» στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017344.0 KiB3
021/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017326.5 KiB6
022/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης270.3 KiB4
023/2020 Περί υποβολής αιτήσεως για παραχώρηση δασικού χώρου για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αγία Παρασκευή (Νομίων), απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου»326.1 KiB4
024/2020 Περί λήψεως νέας απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2020356.4 KiB5
025/2020 Αποδοχή και απόδοση χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.325.2 KiB4
026/2020 Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 1.1 MiB10
027/2020 Περί τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου οικ. έτους 2020398.2 KiB5
028/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020. 378.2 KiB3
029/2020 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμμ. Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακής Πάρνωνα με αντικείμενο ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου έως το έτος 2021’, ορισμός μελών Επιτροπών1.0 MiB3
030/2020 Περί ορισμού Δημ. Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Σύμβασης Ν. 3852/2010 άρθ.100, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφ.Ταμείου Ανάπτυξης έργου «Έργα οδοποιίας στις οδούς 39, 47, 53, 58 Μολάων», προϋπ. 1.000.000€364.5 KiB8
031/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας516.0 KiB6
032/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».534.0 KiB6
033/2020 Περί υποκατάστασης της αναδόχου του έργου «Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Νεάπολης526.0 KiB5
034/2020 Περί Επεκτάσεως Δημοτικού Φωτισμού343.6 KiB2
035/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης345.5 KiB10
036/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου369.1 KiB4
037/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος αιθρίου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού»369.7 KiB13
038/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στις Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων και Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών344.1 KiB8
039/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης344.0 KiB2
040/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Άγιος Στέφανος)-Κουλεντίων-Παντάνασσας και Λαχίου.345.0 KiB4
041/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Βελιών ΔΕ Μονεμβασίας343.5 KiB9
042/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας289.1 KiB10
043/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων , υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος289.6 KiB4
044/2020 Περί της από 22.01.2020 αίτησης του κ. Ράπτη Ευσταθίου ιδιοκτήτη ισογείου καταστήματος καφέ «BARDON345.0 KiB5
045/2020 Περί μισθώσεως ελεύθερου χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μολάων346.3 KiB3
046/2020 Περί διαθέσεως ή μη κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Μολάων362.3 KiB4
047/2020 Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για το έτος 2020341.9 KiB4
048/2020 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή342.4 KiB5
049/2020 Περί ορισμού μελών επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασίας289.4 KiB6
050/2020 Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020.345.5 KiB6
051/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.281.3 KiB3
052/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.281.8 KiB5
053/2020 Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του ΔΚΚ.334.7 KiB9
054/2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων».335.9 KiB8
055/2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων»335.0 KiB5
056/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020. 356.1 KiB11
057/2020 Απαλλαγή επιχειρήσεων από το τέλος κοινοχρήστων χώρων.335.8 KiB5
058/2020 Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.337.4 KiB7
059/2020 Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου, που καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ.576.9 KiB16
060/2020 Καταβολή εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινων. Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. για το έτος 2020.350.8 KiB72
061/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.267.0 KiB7
062/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.267.0 KiB6
063/2020 Περί εκ νέου επιβολής της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 345.3 KiB2
064/2020 Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».338.1 KiB8
065/2020 Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας (Κοινότητα Ελαίας)», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή340.9 KiB8
066/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020. 336.9 KiB4
067/2020 Περί αγοράς μετοχών του Επιμελητηρίου Λακωνίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Α.E. Ο.Τ.Α. από το Δήμο Μονεμβασίας– Αναμόρφωση προϋπολογισμού, προσαρμογή Καταστατικού Αναπτυξιακής Πάρνωνα εναρμόνισή σύμφωνα με διατάξεις του ν.4674/2020.352.5 KiB25
068/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανούς στη θέση Λίμνες Τ.Κ. Ελίκας».320.5 KiB4
069/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.256.9 KiB10
070/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.256.4 KiB18
071/2020 Περί εξέτασης ένστασης με θέμα μη αποδοχή της περικοπής αμοιβής αναδόχου της LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. του έργου ΄΄Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης΄΄344.7 KiB24
072/2020 Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».342.3 KiB6
073/2020 Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».339.3 KiB8
074/2020 Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».324.2 KiB4
075/2020 Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».363.4 KiB4
076/2020 Περί έγκρισης επέκτασης δημοτικού φωτισμού.332.7 KiB2
077/2020 Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».327.8 KiB4
078/2020 Περί εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμβολαίων δωρεάς.317.9 KiB32
079/2020 Περί τροποποίησης της αριθ. 12/2016 ΑΔΣ.333.6 KiB10
080/2020 Περί τροποποίησης της αριθ. 4/2017 ΑΔΣ350.5 KiB12
081/2020 Περί τροποποίησης της αριθ. 11/2020 ΑΔΣ.341.1 KiB9
082/2020 Περί πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2020.361.7 KiB6
083/2020 Περί αποδοχής, απόδοσης και κατανομής χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.388.7 KiB5
084/2020 Περί έγκρισης αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020884.9 KiB3
085/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.343.6 KiB3
086/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.256.8 KiB7
087/2020 Περί έγκρισης παράτασης του έργου ΄Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης΄΄367.3 KiB2
088/2020 Εγκριση σύνδεσης ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση Αγιος Γεώργιος Κοιν. Μολάων.343.6 KiB4
089/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.410.8 KiB3
090/2020 Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος, ορισμός μελών για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας560.4 KiB4
091/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων.565.6 KiB5
092/2020 Πρόσληψη ναυαγοσωστών με διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες για την αντιμετώπιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης 2 θέσεων στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας.586.7 KiB12
093/2020 Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση β’ φάσης)».580.4 KiB16
094/2020 Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών».570.3 KiB8
095/2020 Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 (Συντήρηση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων για την προστασία του δρόμου από τα νερά στην Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων)»558.9 KiB9
096/2020 Επιβολή δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων», αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.576.2 KiB7
097/2020 Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον οικισμό της Πλύτρας.567.5 KiB3
098/2020 Καθορισμός χώρων μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους και τιμήματος για έχοντες δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι), Καθορισμός χώρων μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας611.8 KiB8
099/2020 Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Μονεμβασίας με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.4.4 MiB81
100/2020 Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).397.3 KiB2
101/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.346.8 KiB4
102/2020 Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019. 326.6 KiB11
103/2020 Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Κοινότητας Νεάπολης».341.0 KiB5
104/2020 Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς.323.1 KiB6
105/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.480.3 KiB8
106/2020 Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου.490.3 KiB7
107/2020 Περί μεταφοράς έργων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.466.1 KiB6
108/2020 Περί επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Νεάπολης.456.7 KiB22
109/2020 Περί συστάσεως στον ΟΕΥ Δήμου Μονεμβασίας μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ειδικότητας ΥΕ16 Προσ. Καθαριότητας για κατάταξη σε αυτή του κ. Κουντουρόγιαννη Εμμανουήλ, σε εφαρμογή της αρ.180/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.523.9 KiB16
110/2020 Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων».462.9 KiB6
111/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού, του έργου «Συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας».466.3 KiB3
112/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».475.2 KiB4
113/2020 Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού».483.5 KiB6
114/2020 Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων». 481.4 KiB6
115/2020 Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.363.9 KiB6
116/2020 Περί αποδοχής χρηματοδότησης για επισκευή-συντήρηση των σχολικών κτιρίων.363.5 KiB3
117/2020 Περί αντικατάστασης μέλους Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.459.4 KiB9
118/2020 Εξέταση αίτησης για τη δημιουργία ράμπας εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο εντός σχεδίου Μολάων360.9 KiB5
119/2020 Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Έργων.407.4 KiB3
120/2020 Περί έγκρισης άδειας υδροδότησης ποιμνιοστασίου εκτός ορίων οικισμού Κοινότητας Αγ. Ιωάννη.355.6 KiB8
121/2020 Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».385.0 KiB2
122/2020 Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο».401.2 KiB2
123/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο».346.4 KiB3
124/2020 Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017». 386.2 KiB4
125/2020 Περί επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Νομίων.357.0 KiB2
126/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».402.3 KiB7
127/2020 Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «μελέτη συντήρησης και επισκευής για την ανάπλαση δημοτικού κτιρίου Νεάπολης».363.7 KiB8
128/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.406.8 KiB4
129/2020 Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.1.1 MiB16
130/2020 Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-τακτοποιητικού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».401.5 KiB9
131/2020 Αποδοχή, κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.358.7 KiB6
132/2020 Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας.359.4 KiB2
133/2020 Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Μολάων. 354.3 KiB4
134/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.370.2 KiB11
135/2020 Περί μη ανανέωσης συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.330.3 KiB17
136/2020 Αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος.373.6 KiB5
137/2020 Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ στην Τράπεζα Ελλάδος.614.3 KiB20
138/2020 Συμπλήρωση Κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης του Δήμου.468.2 KiB3
139/2020 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα».326.9 KiB9
140/2020 Χορήγηση παράτασης του έργου «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης και αποσιδήρωσης».375.2 KiB11
141/2020 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων».332.4 KiB5
142/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου και ιρλανδικής διάβασης στον Πλατανιστό ΤΚ Παντανάσσης».357.9 KiB8
143/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντάνασσας και Λαχίου».328.5 KiB6
144/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτιρίου ΤΚ Συκέας». 359.0 KiB3
145/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις».359.9 KiB3
146/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».356.2 KiB10
147/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στη ΔΚ Νεάπολης».357.7 KiB8
148/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Δήμου Μονεμβασίας».356.1 KiB9
149/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγ. Νικολάου».359.7 KiB11
150/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων».328.0 KiB11
151/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δαιμονιάς».326.3 KiB27
152/2020 «Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Δήμο Καρδίτσας».524.4 KiB2
153/2020 «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων».571.4 KiB5
154/2020 «Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Αγ. Δημητρίου».521.9 KiB6
155/2020 «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καθορισμού και χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για τη θερινή περίοδο του έτους 2021».508.3 KiB4
156/2020 «Έγκριση σύνδεσης υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Συκέας».513.9 KiB3
157/2020 «Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε ομάδες».510.5 KiB1
158/2020 «Απευθείας αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου».460.5 KiB5
159/2020 «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».637.2 KiB3
160/2020 Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».4.1 MiB1
161/2020 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π. Κοινων. Προστ. & Αλληλεγγύης, Πολιτ. & Αθλητισμού».564.6 KiB1
162/2020 «Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». 2.1 MiB1
163/2020 «Απευθείας αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου».625.0 KiB4
164/2020 «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2021, περιοχών δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Νεάπολης και του Α’ Λ/Τ Π. Μονεμβασίας».605.9 KiB4
165/2020 «Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Κοινότητες Νεάπολης και Βελανιδίων».619.8 KiB1
166/2020 Γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί του καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Χειλόρεμα» στη θέση «Δήμα-Μαυροβούνι» εκτός σχεδίου πόλης της Κοινότητας Μολάων.607.4 KiB1
167/2020 «Διόρθωση της 157/2020 ΑΔΣ περί κατάταξης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μονεμβασίας σε ομάδες».620.2 KiB3
168/2020 Απευθείας εκμίσθωση χώρου 2,38 m2 στην Κοιν. Χάρακα για την εγκατάσταση μεταλλικού δικτυώματος για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της Κοινότητας, συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 5 άρθρου 186 του Ν. 3463/06632.9 KiB9
169/2020 «Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων».606.7 KiB1
170/2020 «Έγκριση της αριθ. 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΜ, ως προς την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης».607.0 KiB1
171/2020 «Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021».658.2 KiB2
172/2020 «Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021».551.5 KiB2
173/2020 «Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2021».447.0 KiB8
174/2020 «Περί επιβολής τέλους άρδευσης στις Κοινότητες Φοινικίου, Ταλάντων και Βελιών και αναπροσαρμογής ή μη των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2021».761.4 KiB3
175/2020 «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021».490.3 KiB3
176/2020 «Περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου για το έτος 2021».401.5 KiB12
177/2020 «Περί έγκρισης μελέτης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Μονεμβασίας».325.3 KiB2
178/2020 «Περί έγκρισης μελέτης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη Δ.Κ. Νεάπολης».340.9 KiB7
179/2020 «Περί έγκρισης επέκτασης και παραλλαγής δικτύου ηλεκτροφωτισμού».325.6 KiB7
180/2020 «Δωρεά εξοπλισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και Κέντρο Υγείας Νεάπολης».345.8 KiB5
181/2020 «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης».328.6 KiB4
182/2020 «Παραχώρηση χώρων της Μαθητικής Εστίας Μολάων για την στέγαση του ΚΠΕ.».324.4 KiB3
183/2020 «Έγκριση σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτός ορίων οικισμών».328.8 KiB4