Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2020

347

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βιντεοσκόπηση και ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Μονεμβασίας283.7 KiB13
002/2020 Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019741.3 KiB7
003/2020 Περί Καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2020345.1 KiB10
004/2020 Περί αποδοχής 129.391,79 €, για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ελίκας και Τ.Κ. Μονεμβασίας», από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019», Αναμόρφ. προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος 2020359.5 KiB5
005/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έργου «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων πρόσβασης ΑΜΕΑ» προϋπ.237.145,40€336.6 KiB8
006/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έργου «Προμήθεια, τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου στη Νεάπολης» προϋπ.168.000,00€335.0 KiB9
007/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έργο «Ανακατασκευή του ανατολ. παράκτιου τοίχου, ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού Νεάπολης»332.6 KiB10
008/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για το έργο «Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης»332.3 KiB3
009/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκπόνηση μελέτης "Κυκλοφοριακή Μελέτη εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης"331.2 KiB11
010/2020 Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου μεαναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας αντίστοιχα, για την εκτέλεση των έργων και μελετών331.0 KiB12
011/2020 Περί υπογραφής Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ Δήμου, πράσινου Ταμείου και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδ. προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 20191.2 MiB21
012/2020 Περί υπογραφής Σύμβασης του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», για Ολοκληρωμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών435.0 KiB6
013/2020 Περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού381.9 KiB2
014/2020 «Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, για το έτος 2020».355.2 KiB3
015/2020 Περί καθιερώσεως λειτουργίας όλες τις ημέρες του μήνα (Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων του Δήμου Μονεμβασίας335.9 KiB2
016/2020 Περί εξουσιοδοτήσεως αντιδημάρχου για την υπογραφή πρόσθετων πράξεων των δανειστικών συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων329.0 KiB2
017/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου343.6 KiB6
018/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας339.6 KiB3
019/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Μολάων» στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017327.2 KiB5
020/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού» στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017344.0 KiB2
021/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017326.5 KiB6
022/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης270.3 KiB1
023/2020 Περί υποβολής αιτήσεως για παραχώρηση δασικού χώρου για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αγία Παρασκευή (Νομίων), απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου»326.1 KiB3
024/2020 Περί λήψεως νέας απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2020356.4 KiB3
025/2020 Αποδοχή και απόδοση χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.325.2 KiB2
026/2020 Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 1.1 MiB7
027/2020 Περί τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου οικ. έτους 2020398.2 KiB5
028/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020. 378.2 KiB3
029/2020 Περί έγκρισης σύναψης Προγραμμ. Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακής Πάρνωνα με αντικείμενο ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου έως το έτος 2021’, ορισμός μελών Επιτροπών1.0 MiB2
030/2020 Περί ορισμού Δημ. Συμβούλου με αναπληρωτή Επιτροπής Σύμβασης Ν. 3852/2010 άρθ.100, μεταξύ Δήμου Μονεμβασίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφ.Ταμείου Ανάπτυξης έργου «Έργα οδοποιίας στις οδούς 39, 47, 53, 58 Μολάων», προϋπ. 1.000.000€364.5 KiB7
031/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας516.0 KiB5
032/2020 Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».534.0 KiB3
033/2020 Περί υποκατάστασης της αναδόχου του έργου «Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Νεάπολης526.0 KiB2
034/2020 Περί Επεκτάσεως Δημοτικού Φωτισμού343.6 KiB1
035/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης345.5 KiB9
036/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου369.1 KiB3
037/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος αιθρίου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού»369.7 KiB2
038/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στις Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων και Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών344.1 KiB5
039/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης344.0 KiB2
040/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Άγιος Στέφανος)-Κουλεντίων-Παντάνασσας και Λαχίου.345.0 KiB2
041/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Βελιών ΔΕ Μονεμβασίας343.5 KiB4
042/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας289.1 KiB9
043/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων , υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος289.6 KiB3
044/2020 Περί της από 22.01.2020 αίτησης του κ. Ράπτη Ευσταθίου ιδιοκτήτη ισογείου καταστήματος καφέ «BARDON345.0 KiB3
045/2020 Περί μισθώσεως ελεύθερου χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μολάων346.3 KiB2
046/2020 Περί διαθέσεως ή μη κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Μολάων362.3 KiB2
047/2020 Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για το έτος 2020341.9 KiB1
048/2020 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή342.4 KiB4
049/2020 Περί ορισμού μελών επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασίας289.4 KiB4
050/2020 Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020.345.5 KiB4
051/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.281.3 KiB2
052/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.281.8 KiB4
053/2020 Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του ΔΚΚ.334.7 KiB5
054/2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων».335.9 KiB6
055/2020 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων»335.0 KiB4
056/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020. 356.1 KiB5
057/2020 Απαλλαγή επιχειρήσεων από το τέλος κοινοχρήστων χώρων.335.8 KiB3
058/2020 Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.337.4 KiB4
059/2020 Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου, που καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ.576.9 KiB5
060/2020 Καταβολή εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινων. Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. για το έτος 2020.350.8 KiB21
061/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.267.0 KiB5
062/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.267.0 KiB3
063/2020 Περί εκ νέου επιβολής της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 345.3 KiB1
064/2020 Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».338.1 KiB6
065/2020 Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας (Κοινότητα Ελαίας)», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή340.9 KiB7
066/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020. 336.9 KiB3
067/2020 Περί αγοράς μετοχών του Επιμελητηρίου Λακωνίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Α.E. Ο.Τ.Α. από το Δήμο Μονεμβασίας– Αναμόρφωση προϋπολογισμού, προσαρμογή Καταστατικού Αναπτυξιακής Πάρνωνα εναρμόνισή σύμφωνα με διατάξεις του ν.4674/2020.352.5 KiB8
068/2020 Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανούς στη θέση Λίμνες Τ.Κ. Ελίκας».320.5 KiB2
069/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.256.9 KiB10
070/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.256.4 KiB18
071/2020 Περί εξέτασης ένστασης με θέμα μη αποδοχή της περικοπής αμοιβής αναδόχου της LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. του έργου ΄΄Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης΄΄344.7 KiB8
072/2020 Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».342.3 KiB4
073/2020 Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».339.3 KiB5
074/2020 Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».324.2 KiB4
075/2020 Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης».363.4 KiB2
076/2020 Περί έγκρισης επέκτασης δημοτικού φωτισμού.332.7 KiB2
077/2020 Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτες αποκατάστασης κτηρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».327.8 KiB3
078/2020 Περί εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμβολαίων δωρεάς.317.9 KiB18
079/2020 Περί τροποποίησης της αριθ. 12/2016 ΑΔΣ.333.6 KiB5
080/2020 Περί τροποποίησης της αριθ. 4/2017 ΑΔΣ350.5 KiB7
081/2020 Περί τροποποίησης της αριθ. 11/2020 ΑΔΣ.341.1 KiB6
082/2020 Περί πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2020.361.7 KiB4
083/2020 Περί αποδοχής, απόδοσης και κατανομής χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.388.7 KiB3
084/2020 Περί έγκρισης αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020884.9 KiB2
085/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.343.6 KiB3
086/2020 Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.256.8 KiB5
087/2020 Περί έγκρισης παράτασης του έργου ΄Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης΄΄367.3 KiB1
088/2020 Εγκριση σύνδεσης ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση Αγιος Γεώργιος Κοιν. Μολάων.343.6 KiB2
089/2020 Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας.410.8 KiB2
090/2020 Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος, ορισμός μελών για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας560.4 KiB4
091/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων.565.6 KiB2
092/2020 Πρόσληψη ναυαγοσωστών με διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες για την αντιμετώπιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης 2 θέσεων στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας.586.7 KiB9
093/2020 Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση β’ φάσης)».580.4 KiB10
094/2020 Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών».570.3 KiB5
095/2020 Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 (Συντήρηση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων για την προστασία του δρόμου από τα νερά στην Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων)»558.9 KiB9
096/2020 Επιβολή δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων», αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.576.2 KiB6
097/2020 Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον οικισμό της Πλύτρας.567.5 KiB1
098/2020 Καθορισμός χώρων μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους και τιμήματος για έχοντες δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι), Καθορισμός χώρων μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας611.8 KiB7
099/2020 Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Μονεμβασίας με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.4.4 MiB34
100/2020 Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).397.3 KiB1
101/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.346.8 KiB3
102/2020 Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019. 326.6 KiB11
103/2020 Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Κοινότητας Νεάπολης».341.0 KiB3
104/2020 Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς.323.1 KiB2
105/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.480.3 KiB4
106/2020 Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου.490.3 KiB5
107/2020 Περί μεταφοράς έργων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.466.1 KiB4
108/2020 Περί επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Νεάπολης.456.7 KiB7
109/2020 Περί συστάσεως στον ΟΕΥ Δήμου Μονεμβασίας μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ειδικότητας ΥΕ16 Προσ. Καθαριότητας για κατάταξη σε αυτή του κ. Κουντουρόγιαννη Εμμανουήλ, σε εφαρμογή της αρ.180/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.523.9 KiB9
110/2020 Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής Εστίας Μολάων».462.9 KiB5
111/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού, του έργου «Συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας».466.3 KiB2
112/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».475.2 KiB3
113/2020 Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού».483.5 KiB4
114/2020 Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων». 481.4 KiB5
115/2020 Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.363.9 KiB5
116/2020 Περί αποδοχής χρηματοδότησης για επισκευή-συντήρηση των σχολικών κτιρίων.363.5 KiB3
117/2020 Περί αντικατάστασης μέλους Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.459.4 KiB8
118/2020 Εξέταση αίτησης για τη δημιουργία ράμπας εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο εντός σχεδίου Μολάων360.9 KiB3
119/2020 Περί συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Έργων.407.4 KiB2
120/2020 Περί έγκρισης άδειας υδροδότησης ποιμνιοστασίου εκτός ορίων οικισμού Κοινότητας Αγ. Ιωάννη.355.6 KiB6
121/2020 Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».385.0 KiB1
122/2020 Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο».401.2 KiB1
123/2020 Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο».346.4 KiB2
124/2020 Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017». 386.2 KiB2
125/2020 Περί επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Νομίων.357.0 KiB1
126/2020 Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».402.3 KiB4
127/2020 Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «μελέτη συντήρησης και επισκευής για την ανάπλαση δημοτικού κτιρίου Νεάπολης».363.7 KiB6
128/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.406.8 KiB2
129/2020 Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.1.1 MiB10
130/2020 Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-τακτοποιητικού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».401.5 KiB7
131/2020 Αποδοχή, κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.358.7 KiB2
132/2020 Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας.359.4 KiB2
133/2020 Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Μολάων. 354.3 KiB2
134/2020 Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.370.2 KiB6
135/2020 Περί μη ανανέωσης συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.330.3 KiB9
136/2020 Αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος.373.6 KiB2
137/2020 Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ στην Τράπεζα Ελλάδος.614.3 KiB5
138/2020 Συμπλήρωση Κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης του Δήμου.468.2 KiB3
139/2020 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα».326.9 KiB7
140/2020 Χορήγηση παράτασης του έργου «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης και αποσιδήρωσης».375.2 KiB6
141/2020 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων».332.4 KiB5
142/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου και ιρλανδικής διάβασης στον Πλατανιστό ΤΚ Παντανάσσης».357.9 KiB7
143/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντάνασσας και Λαχίου».328.5 KiB5
144/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτιρίου ΤΚ Συκέας». 359.0 KiB2
145/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις».359.9 KiB1
146/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».356.2 KiB5
147/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στη ΔΚ Νεάπολης».357.7 KiB7
148/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Δήμου Μονεμβασίας».356.1 KiB6
149/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγ. Νικολάου».359.7 KiB10
150/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων».328.0 KiB10
151/2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δαιμονιάς».326.3 KiB21